Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Κοινωνική Συνεισφορά και Κοινωνικές Επιπτώσεις στον Χώρο της Εξορυκτικής Βιομηχανίας. Το Παράδειγμα της Νορβηγίας

Corporate social responsibility, social contribution, and social impact in the mining industry. Norway’s example (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΚΟΝΤΙΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΤΣΙΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΔΗΜΑΚΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Εταιρικη Κοινωνική Ευθύνη, εξορυκτική βιομηχανία
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 11. 34
 12. 48
  • Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον εξορυκτικό κλάδο στην Ελλάδα και να τις συγκρίνει με αυτές της Νορβηγίας. Πρωταρχικός στόχος ήταν να αξιολογηθεί η έκταση της ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στην ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία και να εντοπιστούν πιθανοί τομείς για βελτίωση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία περιελάβανε ακαδημαϊκά άρθρα, εκθέσεις και μελέτες περιπτώσεων. Η ανασκόπηση επικεντρώθηκε στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ΕΚΕ και στην αξιολόγηση της εφαρμογής τους στον εξορυκτικό κλάδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νορβηγία. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι πρακτικές ΕΚΕ στην ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία ήταν γενικά λιγότερο ανεπτυγμένες σε σύγκριση με αυτές στη Νορβηγία. Ενώ ορισμένες ελληνικές εταιρείες εξόρυξης είχαν εφαρμόσει προγράμματα ΕΚΕ, η εστίαση ήταν συχνά στη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και όχι στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αντίθετα, οι νορβηγικές εταιρείες εξόρυξης είχαν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ΕΚΕ, η οποία αντικατοπτρίστηκε στην επικοινωνία τους με τους ενδιαφερόμενους και στη δέσμευσή τους σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η μελέτη υπογράμμισε την ανάγκη οι ελληνικές εταιρείες εξόρυξης να προχωρήσουν πέρα από τη νομική συμμόρφωση και να υιοθετήσουν μια πιο προορατική προσέγγιση στην ΕΚΕ. Συγκεκριμένα, υπάρχει ανάγκη οι εταιρείες να συνεργάζονται με τις τοπικές κοινωνίες, να αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα και να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές εξόρυξης. Επιπλέον, οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη δέσμευση των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των τοπικών κοινοτήτων, των ΜΚΟ και των κυβερνητικών φορέων, για την προώθηση της διαφάνειας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Συμπερασματικά, αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η νορβηγική μεταλλευτική βιομηχανία προσφέρει πολύτιμα μαθήματα στις ελληνικές εταιρείες εξόρυξης για την ενίσχυση των πρακτικών ΕΚΕ τους. Υιοθετώντας μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ΕΚΕ που δίνει προτεραιότητα στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι ελληνικές εταιρείες εξόρυξης μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη, να βελτιώσουν την κοινωνική και περιβαλλοντική τους απόδοση και να ενισχύσουν τη φήμη τους.

  • This study aimed to investigate the practices of corporate social responsibility (CSR) in the mining industry in Greece and compare them with those in Norway. The primary objective was to evaluate the extent of CSR integration in the Greek mining industry and identify potential areas for improvement. A systematic review of the relevant literature was conducted to achieve this objective, encompassing academic articles, reports, and case studies. The review focused on identifying the best practices in CSR and evaluating their application in the mining industry in both Greece and Norway.

   The study found that CSR practices in the Greek mining industry were generally less developed compared to those in Norway. While some Greek mining companies had implemented CSR programs, the focus was often on compliance with legal requirements rather than on stakeholder engagement and sustainable development. In contrast, Norwegian mining companies had a more comprehensive approach to CSR, which was reflected in their communication with stakeholders and their commitment to social and environmental issues.

   The study highlighted the need for Greek mining companies to move beyond legal compliance and adopt a more proactive approach to CSR. Specifically, there is a need for companies to engage with local communities, address environmental concerns, and adopt sustainable mining practices. Moreover, companies should prioritize stakeholder engagement, including employees, local communities, NGOs, and government agencies, to promote transparency and build trust.

   In conclusion, this study suggests that the Norwegian mining industry offers valuable lessons for Greek mining companies to enhance their CSR practices. By adopting a more comprehensive approach to CSR that prioritizes stakeholder engagement and sustainable development, Greek mining companies can build trust, improve their social and environmental performance, and enhance their reputation.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές