Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα της Ελλάδας και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον

Large hydroelectric projects of Greece and their effects on the environment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΝΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 142
 7. ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΡΙΣ
 9. υδροηλεκτρική ενέργεια, φράγμα, επιπτώσεις, ποταμός
 10. Διαχείριση τεχνικών έργων/ ΔΧΤ51
 11. 9
 12. 132
 13. Περιλαμβάνει εικόνες και πίνακες
  •    Τα υδροηλεκτρικά έργα είναι μία δοκιμασμένη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης της βαρυτικής δύναμης του νερού που ρέει και είναι ανανεώσιμη. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό υδροηλεκτρικό δυναμικό κυρίως στο δυτικό και βόρειο τμήμα της. Τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα απο άποψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στα τέσσερα υδροηλεκτρικά συγκροτήματα στους ποταμούς Αχελώο, Νέστο, Άραχθο και Αλιάκμονα. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης ισχύος απαραίτητη είναι η κατασκευή ενός φράγματος με την δημιουργία ταμιευτήρα. Η υδροηλεκτρική ενέργεια και η ύπαρξη των φραγμάτων στον Ελλαδικό χώρο έχουν προσφέρει πολλά στους πολίτες. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη ενός μεγάλου φράγματος μπορεί να επιφέρει περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που πλέον έχουν πάρει άλλη διάσταση σε σχέση με το παρελθόν και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια.

      Στην παρούσα εργασία, αρχικά περιγράφεται η κατάσταση της υδροηλεκτρικής ενέργειας παγκομίως, ευρωπαϊκά και πανελλαδικά τονίζοντας την σπουδαία συνεισφορά της όλα αυτά τα χρόνια και έπειτα γίνεται μία σύντομη ανάλυση των τύπων των φραγμάτων και περιγραφή των γενικών επιπτώσεών τους. Η πλειονότητα των φραγμάτων στην Ελλάδα είναι τα χωμάτινα και τα λιθόρριπτα. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των τεσσάρων αυτών ποταμών Αχελώου, Νέστου, Άραχθου και Αλιάκμονα και περιγράφονται τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα που βρίσκονται σε αυτούς τους ποταμούς και αξιοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Έπειτα απο την περιγραφή κάθε υδροηλεκτρικού συγκροτήματος παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της κατασκευής και λειτουργίας του εκάστοτε φράγματος. Τέλος, γίνεται αναφορά στα μέσα διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως για παράδειγμα είναι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αλλά και στα μέτρα αντιμετώπισης και πρόληψης.

    

  •    Hydroelectric projects is a proven technology for generating electricity through the use of the gravitational force of flowing water and it is renewable. Greece has significant hydroelectric potential mainly in its western and northern parts. The largest and most important hydroelectric projects in terms of electricity production are located in the four hydroelectric complexes on the rivers Acheloos, Nestos, Arachthos and Aliakmonas. For the production of high power electricity, the construction of a dam with the creation of the reservoir is necessary. Hydroelecric energy and the development of dams in Greece have offered a lot to citizens. Neverteless, the existence of a large dam may be associated to environmental and social impacts that, presently, have taken significant dimensions compared to the past.

      In this Thesis, we first discuss the present situation of hydroelectric energy worldwide, in Europe and in Greece, emphasizing its great contribution over the years, followed by a short analysis of the different types of dams and their general impacts. The majority of dams in Greece are earthfill and rockfill dams. Then, the characteristics of four rivers Acheloos, Nestos, Arachthos and Aliakmonas are presented and the associated large hydroelectric projects located at these rivers are described. After the description of each hydroelectric complex, its effects due to construction and operation are presented. At the end, reference is made to the means of managing environmental impacts, such as Environmental Impact Studies, but also to the countermeasures and prevention measures.


 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές