Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ξενοδοχείων της Αθήνας την εποχή της πανδημίας του COVID-19

The digital transformation of hotels in Athens during the COVID-19 pandemic (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. Παπαγεωργίου, Αθηνά |Τριχάς Νικόλαος | Στεργίου Δημήτρης
 9. ψηφιακός μετασχηματισμός, πανδημία, ξενοδοχεία, Αθήνα, ψηφιακές τεχνολογίες
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 33
 13. 76
 14. Περιλαμβάνει πίνακες
  • Το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που διαμόρφωσε η πανδημία του COVID-19 επιτάχυνε την ανάγκη για ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και ανέδειξε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα του ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και του ευρύτερου τουριστικού οικοσυστήματος. Δεδομένης της σημασίας της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού αλλά και του πλήγματος που επέφερε η πανδημία στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των αθηναϊκών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων φαίνεται να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή τους στη μεταπανδημική εποχή. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ξενοδοχείων του κέντρου της Αθήνας στην εποχή της πανδημίας του COVID-19. Βασικό σκοπό της αποτελεί η εξέταση του βαθμού ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών στα ξενοδοχεία κατά την πανδημία, ενώ, ειδικότερα αποβλέπει στη διερεύνηση της κατάστασης των αθηναϊκών ξενοδοχείων σε ό,τι αφορά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και στη γενικότερη αξιολόγηση της ετοιμότητάς τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου. Σύμφωνα με την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε εκπροσώπους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 3*, 4* και 5* του κέντρου της Αθήνας για τους σκοπούς της εργασίας, παρατηρήθηκε μικρό ποσοστό υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών μετά την πανδημία, ενώ τα περισσότερα αθηναϊκά ξενοδοχεία βρίσκονται στα αρχικά στάδια του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, με το ψηφιακό επίπεδο που παρουσιάζουν να υστερεί σημαντικά σε σχέση με τα ξενοδοχεία διεθνών αλυσίδων ή τα "έξυπνα ξενοδοχεία" και τις προοπτικές μελλοντικής ψηφιακής τους μετάβασης να είναι περιορισμένες. Σε αυτό το πλαίσιο, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για ενίσχυση της ψηφιακής νοοτροπίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Αθήνας αλλά και η πολύπλευρη υποστήριξη από το κράτος, η οποία θα διευκολύνει την πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

  • The socioeconomic environment, shaped by the pandemic of COVID-19, has accelerated the need for digital technology adoption and has highlighted the importance of the digital transformation of hotels in the rebound and resilience of the hospitality sector. Considering the importance of Athens as a tourist destination, as well as the impact of the pandemic in the Greek accommodation sector, the digital transformation of the hotels in Athens appears as a prerequisite for their survival in the post-pandemic era. This thesis deals with the digital transformation of the hotels in Athens in the era of the COVID-19 pandemic. The main purpose of the paper is the investigation of the level of digital technologies adoption by Athens' hotels during the pandemic, while it also focuses on the examination of theiw wider digital technology utilization, as well as the future  perspectives of their digital transition. The primary qualitative research conducted for the needs of this thesis through interviews with representatives of 3, 4 and 5-star hotels of the center of Athens revealed low level of digital technology adoption during the pandemic. At the same time, the majority of the hotels is found to be in the early stages of their digital transformation, with their future digital perspectives being limited so far. Significant differences in the level of digital innovation were also detected between the micro-small sized independently owned businesses, the luxury hotels that are part of international hotel chains and the smart hotels. Within this context, the enhancement of digital mindset and the promotion of digital technology adoption in the hotels of Athens seems imperative in the post-pandemic era, therefore requiring a multifaceted support from the Greek state, which will facilitate their journey to digital transformation.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές