Ο ρόλος της κοινωνικής στήριξης, κοινωνικής ενσωμάτωσης και των λειτουργικών περιορισμών στην κατάθλιψη και το άγχος ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

 1. MSc thesis
 2. Γεωργούση, Ευγενία
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. Παναγοπούλου, Εύχαρις
 5. Τριγώνη, Μαρία
 6. Σκλήρυνση κατά πλάκας | Kατάθλιψη | Άγχος | Κοινωνική Υποστήριξη | Λειτουργικοί περιορισμοί | Multiple Sclerosis | Depression | Anxiety | Social support
  • Εισαγωγή: Η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) είναι η πιο κοινή φλεγμονώδης και απομυελινωτική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος και η δεύτερη αιτία νευρολογικής αναπηρίας σε νεαρούς ενήλικες. Η κατάθλιψη και το άγχος είναι οι πιο συχνές, σε σχέση με συναισθηματικές διαταραχές, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας, μπορεί να υποφέρει από αυτά επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής τους, την τήρηση της θεραπείας και την εξέλιξη της αναπηρίας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο κατάθλιψης και άγχους σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και να αναδείξει τη σχέση μεταξύ της κατάθλιψης και του άγχους με τους λειτουργικούς περιορισμούς, που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και με το επίπεδο κοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης που λαμβάνουν. Δείγμα-μέθοδος: Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συγχρονική έρευνα, σε δείγμα 106 ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε από ασθενείς, που είναι μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΑμΣΚΠ). Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε στα εργαλεία Multidimensional Scale of Perceived Social Support, WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS .0), fatigue severity scale (FSS) και Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, πως το 30.3% των ασθενών εμφανίζουν σοβαρό ή πολύ σοβαρό επίπεδο κατάθλιψης, το 34% των ασθενών εμφανίζουν σοβαρό ή πολύ σοβαρό επίπεδο άγχους και το 3 .1% των ασθενών εμφανίζουν σοβαρό ή πολύ σοβαρό επίπεδο στρες. Τα αποτελέσματα για την κόπωση των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας έδειξαν, πως το 80. % των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας είχαν υψηλά επίπεδα λειτουργικών περιορισμών/ κόπωσης. Αναφορικά με την κοινωνική υποστήριξη και την κοινωνική ενσωμάτωση, τα ευρήματα έδειξαν, πως οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας αντιμετωπίζουν σε μέτριο βαθμό προβλήματα, που αφορούν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και στις κοινωνικές επαφές και συναναστροφές τους, αλλά έχουν υψηλό επίπεδο υποστήριξης από την οικογένεια τους, τους φίλους τους και άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή τους. Τέλος, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής υποστήριξης και του επιπέδου κατάθλιψης, ii άγχους και στρες των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα. Αντίθετα, τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των λειτουργικών περιορισμών/κόπωσης με το επίπεδο κατάθλιψης, άγχους και στρες των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν, ότι τα αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς με ΣΚΠ συνδέονται με υψηλά επίπεδα λειτουργικών περιορισμών/ κόπωσης, χαμηλό επίπεδο κοινωνικής υποστήριξης και χαμηλό επίπεδο και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Απαιτούνται δράσεις από αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας στους ασθενείς με ΣΚΠ. Αυτές οι δράσεις θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στη βελτίωση της κοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, αυτής της ομάδας ασθενών.
  • Introduction: Multiple sclerosis (MS) is the most common inflammatory and demyelinating disorder of the central nervous system and the second leading cause of neurological disability in young adults. Depression and anxiety are the most common affective disorders, as a large proportion of people with MS may suffer from them affecting their quality of life, treatment adherence and disability progression. Purpose: The purpose of this thesis was to investigate the level of depression and anxiety in patients with multiple sclerosis and to highlight the relationship between depression and anxiety with the functional limitations, faced by patients with multiple sclerosis and with the level of social support and social integration they receive. Sample-method: For this purpose, a cross-sectional study was carried out in a sample of 106 patients with multiple sclerosis. The selection of the sample was made from patients, w o a o o ia ion o opl wi ul ipl l o i ( ). a a oll ion wa a d on ool ul idi n ional al o i d o ial uppo , i a ili n dul ( .0), fatigue severity scale (FSS) and Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Results: The results of the research showed that, 30.3% of the patients show a severe or very serious level of depression, 34% of the patients show a serious or very serious level of anxiety and 32.1% of the patients show a serious or very serious level of stress. The results for fatigue in MS patients showed that, 80.2% of MS patients had high levels of functional limitations/fatigue. With regard to social support and social integration, the findings showed that patients with multiple sclerosis face moderate problems, regarding their participation in society and their social contacts and interactions, but they have a high level of support from their family, their friends and other important people in their lives. Finally, the results confirmed that, there is a statistically significant positive correlation, between social support and the level of depression, anxiety and stress of MS patients in Greece. On the contrary, the results confirmed that, there is a statistically significant negative correlation, between social integration and functional limitations/fatigue with the level of depression, anxiety and stress of MS patients in Greece. Conclusions: The research results confirmed that increased levels of anxiety and depression in MS patients are associated with high levels of functional iv limitations/fatigue, low level of social support and low level of social integration. Actions are needed by competent agencies to improve the mental health of MS patients. These actions could focus on improving the social support and social integration of this group of patients.
 7. Hellenic Open University
 8. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές