Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής σχεδιασμού εβδομαδιαίου διαιτολογίου με χρήση τεχνολογιών Διαδικτύου ανοικτού κώδικα

Design and implementation of an online weekly diet planning application using open source web technologies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΖΩΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 263
 7. ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 8. ΡΙΓΓΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Καμπάση Αικατερίνη
 9. REST API, Javascript, Vue.js, Weekly Diet Plan, Diet Plan Based on Ingredients, Node.js, RS, recipes, συνταγές, εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής, συστατικά, τρόφιμα
 10. Open Source Internet technologies
 11. 2
 12. 2
 13. 12
  • Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής διαμόρφωσης εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής με χρήση τεχνολογιών διαδικτύου ανοικτού κώδικα. Στα πλαίσια αυτής σχεδιάστηκε μία εφαρμογή  προγράμματος διαιτολογίου που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του χρήστη με βάση τα διαθέσιμα υλικά και να εξάγει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα με βάση τις προτιμήσεις του όσο αφορά στα συστατικά των συνταγών. Το διατροφικό πλάνο που προκύπτει από το σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνει τόσο τις προτεινόμενες συνταγές για το κύριο γεύμα της ημέρας όσο και την αντίστοιχη λίστα των συστατικών τους. Επιπροσθέτως εμφανίζει τη λίστα αγορών των υπό προμήθεια συστατικών για τη διευκόλυνση του χρήστη όσο αφορά τον προγραμματισμό των διατροφικών του αναγκών με βάση το προτεινόμενο πρόγραμμα διαιτολογίου. Για τις ανάγκες αυτού του εγχειρήματος δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων που περιέχει συνταγές με διαφορετικά χαρακτηριστικά ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις διαφόρων διατροφικών επιλογών. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι κατάλληλες διεπαφές ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία της βάσης δεδομένων με τη γραφική διεπαφή του χρήστη. Το γραφικό περιβάλλον σχεδιάστηκε με τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας Vue.js (ver 3), το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποδοτικό προοδευτικό Javascript Framework. Το προϊόν που αναπτύχθηκε είναι επεκτάσιμο και εύκολα συντηρήσιμο γεγονός που μπορεί να αυξήσει την ευχρηστία του σημαντικά στο μέλλον.

  • The objective of this thesis is the design and implementation of an online application for configuring a weekly diet plan using open source Internet technologies. In this context, a diet program application was designed to satisfy the user's requirements based on the available materials and to export a weekly program based on his preferences as far as the ingredients of the recipes are concerned. The nutritional plan resulting from this planning includes both the suggested recipes for the main meal of the day and the corresponding list of their ingredients. In addition, it displays the shopping list of sub-supplied ingredients to facilitate the user in planning their nutritional needs based on the proposed diet plan. For the needs of this project, a database was created that contains recipes with different characteristics each to meet the requirements of various dietary options. Appropriate interfaces were  developed to achieve database - graphical user interface communication. The user interface was designed with open source technologies and specifically using Vue.js (ver 3), which is a highly efficient progressive Javascript Framework. The developed product is extensible and easily maintainable which can increase its usability significantly in the future.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές