Τουρισμός περιπέτειας: Διερεύνηση των κινήτρων και του προφίλ των τουριστών περιπέτειας στον Ν. Ιωαννίνων

Adventure tourism: Exploring the motivations and profile of adventure tourists in Ioannina (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 163
 7. ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 8. τουρισμός περιπέτειας, προφίλ, κίνητρα, Νομός Ιωαννίνων, εναλλακτικές μορφές τουρισμού | adventure tourism, profile, motives, Prefecture of Ioannina, alternative forms of tourism
 9. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕ61
 10. 1
 11. 23
 12. 103
  • Ο τουρισμός περιπέτειας αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο τμήμα της τουριστικής αγοράς στην Ελλάδα. Στο παραπάνω πλαίσιο, η παρούσα εργασία διερεύνησε το προφίλ και τα κίνητρα των ατόμων που επισκέπτονται τον Νομό Ιωαννίνων, και οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες περιπέτειας, διερευνώντας επίσης διαφορές βάσει του δημογραφικού τους προφίλ. Στη μελέτη συμμετείχαν Ν = 197 άτομα που είχαν επισκεφθεί τοποθεσίες όπου διεξάγονται δραστηριότητες περιπέτειας σε διάφορες φυσικές περιοχές της επικράτειας του Ν. Ιωαννίνων. Οι τουρίστες συμμετείχαν στην έρευνα, μέσω της συμπλήρωσης ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Διαπιστώθηκε πρώτον πως το προφίλ των επισκεπτών στην περιοχή μελέτης ήταν μεταβλητό, αλλά σε ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό περιλάμβανε άτομα ηλικίας 26-45 ετών, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που προέρχονται από μεγάλες αστικές περιοχές της Ελλάδας. Το επίπεδο εμπειρίας τους με τη δραστηριότητα περιπέτειας που συμμετείχαν ήταν μικρό ή μέτριο και οι δαπάνες τους για αγορά ή ενοικίαση εξοπλισμού κυμάνθηκαν από 0-500 ευρώ, με τα άτομα υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου να είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες περιπέτειας που απαιτούσαν αγορά ή ενοικίαση εξοπλισμού. Δεύτερον τα εξωτερικά κίνητρα είχαν ένα μεγαλύτερο ρόλο, σε σύγκριση με τα εσωτερικά και τα πρωτεύοντα κίνητρα των ταξιδιωτών ήταν η απόδραση από την καθημερινότητα, η υγεία και ευεξία, η απόλαυση της φύσης και η κοινωνικοποίηση. Μικρότερο ρόλο είχαν κίνητρα σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επίτευξη και τον ενθουσιασμό-κίνδυνο. Σχεδόν όλα τα δημογραφικά στοιχεία συσχετίστηκαν με τα κίνητρα, αλλά βασικές διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν ήταν πως οι νεότεροι τουρίστες έχουν ως κίνητρο τον ενθουσιασμό/κίνδυνο, συγκριτικά με τους μεγαλύτερους σε ηλικία τουρίστες και πως οι εργαζόμενοι ταξιδεύουν κυρίως με κίνητρο την απόδραση από την καθημερινότητα, συγκριτικά με τους μη εργαζόμενους.

  • Adventure tourism is a growing segment of the tourism market in Greece. In the above context, this study investigated the profile and motivations of people who visit the Prefecture of Ioannina, and who participate in adventure activities, also studying  differences based on their demographic profile. The study involved N = 197 people who had visited locations where adventure activities are carried out in various natural areas of the territory of the Prefecture of Ioannina. Tourists participated in the research by completing a structured questionnaire. First, it was found that the profile of visitors in the study area was variable, but to a slightly greater extent it included people aged 26-45 years old, highly educated and private sector workers from large urban areas of Greece. Their level of experience with the adventure activity they participated was little or moderate, and their spending on buying or renting equipment ranged from 0-500 euros, with people with a higher level of education more likely to participate in adventure activities that required buying or renting equipment. Second, extrinsic motivations had a greater role, compared to intrinsic ones, and the primary motivations of travelers were escape from everyday life, health and well-being, enjoyment of nature and socialization. Skills development, achievement and risk excitement motivations played a smaller role. Almost all demographics were associated with motives, but key differences found were that younger tourists are motivated by excitement/risk, compared to older tourists, and that employees travel mainly in order to escape from everyday life motivation, compared to non-employees.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές