ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

CRITICAL LANGUAGE AWARENESS OF ADULTS WITH THE CONTRIBUTION OF PARTICIPATORY EDUCATIONAL METHODS (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 9 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ
 9. Κριτική γλωσσική επίγνωση | Ενήλικες | Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές | Εκπαίδευση ενηλικων
 10. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 11. 1
 12. 15
 13. 26
 14. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, σχήματα, ερωτηματολόγιοι, ει
  • Κριτική γλωσσική επίγνωση περιγράφεται ως η θεωρητική σύλληψη της γλώσσας που έχει ως στόχο να διευκολύνει και να αποκωδικοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ της χρήσης της γλώσσας, των σχέσεων εξουσίας και των κοινωνικών ανισοτήτων.

   Η κριτική γλωσσική επίγνωση των ενηλίκων κρίνεται λοιπόν στις σύγχρονες κοινωνίες της χειραγωγησης ως κυρίαρχο αίτημα.

   Είναι απαραίτητο να διερευνηθεί συστηματικά με ποιες συμμετοχικές τεχνικές θα μπορέσει η γλωσσική διδασκαλία να μετατραπεί σε κριτική γλωσσική επίγνωση.

   Ποιές από τις παραπάνω τεχνικές προκρίνουν οι εκπαιδευόμενοι ως πιο αποτελεσματικές και ενδεδειγμένες. Η έρευνα έδειξε οτι σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό, προτιμούν τις ομαδικές εργασίες, τις συζητήσεις και τις ερωταποκρίσεις,τη διάδραση δηλαδή. Θεωρούν πως έτσι διευκολύνονται και κατακτούν γνώση που τους καθιστά διαμορφωτές της κοινωνίας τους και τους εξελίσσει προσωπικά.

  • Critical language awareness is considered to be the theoritical conception of language aiming to facilitate and decode the relation between the language use, power relations and social inequalities.

   Critical language awareness in adults is regarded as dominant request in the contemporary societies of manipulation.

   It is urgent to conduct research on the active participating techniques that will enable to reinforce Language teaching to tyrn in Critical language awareness.

   Which from the above techniques are preferable by the above learners as more effective and essential the research indicated that in a significant large amount they prefer team work, conversation, questions and answers, generally interaction. They consider that these methods facilitate and contribute to knowledge procedures so they can form their society and develop their own personal goals upgrade their status.


 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.