Ο Ρόλος των Τοπικών Θεσμικών Φορέων στην Ανάπτυξη, Προβολή και Διαχείριση Νέων Τουριστικών Προϊόντων ή Αναδυόμενων Τουριστικών Προορισμών

The Role of Local Institutional Bodies in the Development, Promotion and Management of New Tourist Products or Emerging Tourist Destinations (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΚΑΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΝΝΑ
 8. ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 9. Toυρισμός | Τοπικοί θεσμικοί φορείς | Νέα τουριστικά προϊόντα | Αναδυόμενοι τουριστικοί προορισμοί
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων / ΔΤΕΔΕ
 11. 1-3
 12. 4
 13. 122
 14. Η εργασία περιλαμβάνει: Πίνακες, Γραφήματα, Συντομογραφίες και Ακρωνύμια.
  • Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς και πηγή εσόδων μιας χώρας. Στην παρούσα Διπλωματική εργασία ερευνάται ο ρόλος των τοπικών θεσμικών φορέων στην ανάπτυξη, την προβολή και τη διαχείριση νέων τουριστικών προϊόντων ή αναδυόμενων τουριστικών προορισμών. Μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται ο βαθμός στον οποίο θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι επηρεάζεται ο τουρισμός από διάφορους παράγοντες όπως τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το θεσμικό πλαίσιο, το στελεχιακό δυναμικό κ.α. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την άντληση των δεδομένων της έρευνας είναι ποσοτική. Στις περισσότερες ερωτήσεις το είδος της απάντησης είναι ιεραρχικής επιλογής (βαθμού συμφωνίας) και υπάρχει και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου για την οποία θα αξιοποιηθεί η μέθοδος της κωδικοποίησης των απαντήσεων, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα ποσοστά. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα αξιοποιηθεί το πρόγραμμα SPSS. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα αναδείξει πιθανές ελλείψεις, αδυναμίες ή/και παράγοντες που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. H διαδικασία επιτυγχάνεται μέσα από κατάλληλους ελέγχους και παραγοντικής ανάλυσης των δεδομένων. Οι ομαδοποιήσεις των ερωτήσεων θα οδηγήσουν σε εκτίμηση των συσχετίσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μεταβλητών. Επιπλέον, θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση χρήσιμων συμπερασμάτων και σχεδιαστικών αντιλήψεων για τον τουρισμό. Τέλος, η παρούσα μελέτη εστιάζει και στην περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας της Φλώρινας.
  • Tourism is one of the most significant economic sectors and a major source of revenue for a country. This Diplomatic assignment investigates the role of local institutional entities in the development, promotion, and management of new tourist products or emerging tourist destinations. The survey highlights the extent to which participants believe that tourism is affected by various factors such as the role of local government, the institutional framework, the staff, etc. Method that used of research data collection is quantitative. Most of the questions in the survey employ a hierarchical selection format (degree of agreement), and there is also one open-typed question for which the method of response coding will be utilized to derive corresponding percentages. For analysisresults will be utilized the SPSS software program. The analysis of the results will reveal possible shortcomings, weaknesses, and/or factors that positively or negatively influence tourism development. The process is achieved through appropriate controls and factor analysis of the data. Grouping the questions will lead to an assessment of the correlations that develop between variables. Furthermore, it will contribute to forming useful conclusions and design perceptions regarding tourism. Finally, this study also focuses on the case of the Regional Unit of Florina.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές