Το φυσικό αέριο και η θέση του στην αγορά ενέργειας για θέρμανση: Η περίπτωση της Κατερίνης

Natural gas for the heating of buildings:The case of Katerini (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
 8. ΜΑΝΤΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | ΤΣΑΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ
 9. Φυσικό αέριο, θέρμανση κτιρίων, ενεργειακή κρίση, Κατερίνη
 10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΧΤΔΕ
 11. 1
 12. 14
 13. 37
  • Σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο οι χώρες προσπαθούν να βρουν τρόπους να διαχειριστούν τις πηγές ενέργειας για να εξασφαλίσουν ευημερία, ασφάλεια, και αειφόρο ανάπτυξη. Η ενεργειακή κρίση που κορυφώθηκε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας δημιούργησε νέα δεδομένα στον χώρο της ενέργειας και ανέδειξε τα προβλήματα εξάρτησης της Ευρώπης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε καταρτίζοντας το πρόγραμμά REPowerEU με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, την εξοικονόμηση ενέργειας, και την επιτάχυνση της αύξησης των ποσοστών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με σκοπό την κλιματική ουδετερότητα. Παρ ’όλα αυτά, το φυσικό αέριο συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό κλάσμα στο ενεργειακό μίγμα της Ευρώπης παρουσιάζοντας διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Στην Ελλάδα, το φυσικό αέριο δεν έχει μεγάλη διείσδυση στους οικιακούς καταναλωτές και οι επενδύσεις στην επέκταση του δικτύου της συνεχίζονται, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Η παρούσα διπλωματική εργασία αφού αναλύσει τη θέση του φυσικού αερίου στο ευρωπαϊκό και ελληνικό ενεργειακό γίγνεσθαι καθώς και την επίδραση της ενεργειακής κρίσης, μελετά την περίπτωση της Κατερίνης, μιας πόλης που μετράει μία πενταετία από τις πρώτες συνδέσεις, και ακολούθως διεξάγει μία ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο ανάμεσα στους χρήστες του φυσικού αερίου για να μετρήσει τον βαθμό ικανοποίησης τους καθώς και την επίδραση της κρίσης στη χρήση αλλά και στη γνώμη τους γι’ αυτό. Μέσα στο πλαίσιο των τελευταίων δύσκολων ετών, οι κάτοικοι εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένοι συνολικά από το φυσικό αέριο, με έντονο προβληματισμό για την τιμή του, ενώ περιθώρια βελτίωσης εμφανίζονται στο στάδιο σύνδεσης-εγκατάστασης.
  • At the European and global level, countries are trying to find ways to manage energy sources to ensure prosperity, security, and sustainable development. The energy crisis that culminated in the Russia-Ukraine war created new data in the field of energy and highlighted the problems of Europe's dependence on Russian natural gas. The European Union responded by setting up the REPowerEU program to reduce dependence on fossil fuels, save energy and accelerate the growth of Renewables with the aim of climate neutrality. Despite this, natural gas continues to constitute an important fraction of Europe's energy mix, showing differences by country. In Greece, natural gas does not have much penetration among domestic consumers and investments in the expansion of its network continue, especially in the periphery. This thesis, after analyzing the position of natural gas in the European and Greek energy reality as well as the impact of the energy crisis, studies the case of Katerini, a city that counts five years since the first connections, and then conducts a quantitative survey with a questionnaire among natural gas users to measure their degree of satisfaction as well as the impact of the crisis on their use and opinion about it. In the context of the last difficult years, residents appear to be quite satisfied with natural gas overall, with strong concerns about its price, while room for improvement appears at the connection-installation stage.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές