Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων σε υπόγεια έργα υποδομής: Μελέτη περίπτωσης κατασκευής υπόγειου σιδηρόδρομου

Hazard management and analysis in underground infrastructure projects: The case of underground railway construction (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Τσαλής, Θωμάς
 8. Τσιβιλής, Σωτήρης
 9. Υγειά και ασφάλεια, Εργοτάξια, Κίνδυνοι, Υπόγεια έργα
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 11. 1
 12. 6
 13. 34
  • Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας(ΜΔΕ) είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα θέματα υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με τις εργασίες που εκτελούνται σε εργοτάξια κατασκευής υπογείων έργων και ειδικότερα σε εργοτάξια υπόγειων σιδηροδρόμων. Ειδικότερα, ο στόχος είναι να αξιολογηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη φύση των εργασιών στα συγκεκριμένα εργοτάξια με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι καθημερινά στην εργασία τους. Απώτερος στόχος είναι μέσα από  αυτή την αξιολόγηση των κίνδυνων,  να δημιουργηθεί ένας συνοπτικός και εύχρηστος πίνακας ελέγχου κινδύνων, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο και θα συμβάλει στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και τον τακτικότερο έλεγχο σε συγκεκριμένες πηγές κινδύνων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

   Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε για την επίτευξη του στόχου της ΜΔΕ ήταν η έρευνα με ερωτηματολόγια, το οποίο προέκυψε ύστερα από τη μελέτη προηγούμενων ερευνών. Το ερωτηματολόγιο αυτό διαμοιράστηκε σε άτομα τα οποία εργάζονται σε εργοτάξια υπόγειων σιδηροδρόμων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων σε συνδυασμό με τη μελέτη της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τους κανονισμούς, χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του συνοπτικού πίνακα ελέγχου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, συνοπτικά, δείχνουν ότι οι παράγοντες κίνδυνων με την υψηλότερη επικινδυνότητα κατά την άποψη των εργαζομένων είναι, για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, η πρόκληση σπινθήρα κατά τις εργασίες κοπής και η ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών ή απορριμμάτων εντός εργοταξίου. Έπειτα, για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας είναι η χρήση ελαττωματικών ηλεκτρικών εργαλείων και η χρήση ακατάλληλου ή μη πιστοποιημένου εξοπλισμού. Ακόμη, για τον κίνδυνο χρήσης εργαλείων χειρός ή ηλεκτρικών εργαλείων είναι ο τραυματισμός κατά την εργασία κοπής λόγω κακού χειρισμού του μηχανήματος και η έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την χρήση των εργαλείων. Έτσι, προέκυψε ένας τελικός συνοπτικός πίνακας  με 33 ερωτήσεις-σημεία προληπτικού ελέγχου για κάθε κατηγορία κινδύνου σύμφωνα και με την ελληνική νομοθεσία.

   Τέλος, η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αναμένεται να συμβάλλει στην κατανόηση της σημασίας τήρησης των κανόνων ασφαλείας με τον αναγνώστη να αποκτά μια συγκεντρωτική εικόνα για τους κινδύνους που συνδέονται με τη φύση των εργασιών στα συγκεκριμένα εργοτάξια. Επιπλέον, ο οδηγός αυτός θα μπορούσε να υιοθετηθεί ως εργαλείο στα πλαίσια της διαχείρισης των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας από κατασκευαστικές επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν τη κατασκευή τέτοιων έργων

  • The purpose of this master's thesis is to present and analyze the health and safety issues related to the work carried out in underground railway construction sites. In particular, the aim is to evaluate the potential occupational hazards on the specific construction sites faced by the employees every day. Through this risk assessment, we focus on the creation of a comprehensive and easy-to-use risk control table, which can be used by all workers on the construction sites. Thus, it will be insured the compliance with safety rules and the regular auditing of hazards identified.

   The chosen methodological approach was a survey questionnaire, which emerged after the study of previous research. This questionnaire was distributed to employees working on underground railway construction sites. Therefore, the results of the questionnaires’ analysis, combined with the study of Greek and European legislation and regulations, were used to create the summary control table.

   In summary, based on the results of the survey, the highest hazardous factors from employees' perspective concern the risk of fire due to sparks during cutting operations which ignite flammable materials or construction waste. Furthermore, the risk of electric shock resulting from the use of faulty power tools and of unsuitable or uncertified equipment. Finally, the risk of using hand tools or power tools can cause injuries due to incorrect use, not fit for purpose and/or with the combination of not using Personal Protective Equipment.

    In addition, the resulting final summary table includes control questions for each risk category in accordance with Greek legislation, such as for example for the risk of electric shock from the use of a defective tool, it should be checked whether the maintenance procedure of the tool is followed.

   From the foregoing, this current thesis will contribute to the understanding of the importance of compliance with the safety rules. Also, the reader gains an inclusive picture of the risks associated with the nature of the work at the underground railway construction sites. Finally, this guide could be adopted as a tool in the context of the management of health and safety issues by construction companies undertaking such projects.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές