Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στην περιοχή του Κουκακίου και οι χωροταξικές και κοινωνικές επιδράσεις αυτών

Short term property rentals in the area of koukaki and their spatial and social impacts. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 8. ΜΟΙΡΑ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
 9. βραχυχρόνια μίσθωση | Airbnb | Κουκάκι | Eπιδράσεις Αirbnb | Οικονομία διαμοιρασμού
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 11. 1
 12. 14
 13. 63
  • Αυτό το δοκίμιο εξετάζει τις χωροκοινωνικές πτυχές των βραχυχρόνιων μισθώσεων και διερευνά την οικονομία διαμοιρασμού που προκύπτει από τη διαχείριση των κατοικιών τους από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η οικονομία διαμοιρασμού επεκτείνεται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και το δοκίμιο αυτό εξετάζει την AirBnB, την πιο δημοφιλή και ευρέως χρησιμοποιούμενη από αυτές. Η περιοχή του Κουκακίου στην Αθήνα, όπου το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο, χρησιμεύει ως παράδειγμα του φαινομένου αυτού για τους σκοπούς της μελέτης. Το θέμα των οικονομιών διαμοιρασμού, ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων που επεκτείνεται γρήγορα σε διάφορα γεωγραφικά πλαίσια, είναι ευρύτερο από τον ερευνητικό στόχο της παρούσας μελέτης. Η οικονομία διαμοιρασμού αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών έναντι χρημάτων μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων. Τα τέσσερα είδη αιτιών που έχουν τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού είναι κοινωνικά, οικονομικά, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά. Τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές επιδράσεις της έκρηξης της οικονομίας διαμοιρασμού έχουν παρατηρηθεί στην κοινωνία, ιδίως όσον αφορά τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, τον εργασιακό χώρο, το περιβάλλον και τη συνολική οικονομία ενός έθνους. Η εμφάνιση του φαινομένου δημιούργησε μια σειρά από ζητήματα και τα τελευταία χρόνια τα κράτη εργάζονται για τη δημιουργία ενός κατάλληλου θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα διέπει την κατάσταση. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτέλεσαν το θεμέλιο για την ανάπτυξη αυτής της οικονομίας. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνηθειών, η εμφάνιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει επίσης αλλάξει τον τόπο παραγωγής και κατανάλωσης. Σε σχέση με τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις ακινήτων μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων, ο τομέας της στέγασης γνώρισε πρόσφατα σημαντικές αλλαγές, ιδίως σε αστικά περιβάλλοντα. Ο πιο δημοφιλής ιστότοπος για βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου είναι δυνατή η ενοικίαση μιας κατοικίας για σύντομο χρονικό διάστημα, είναι η AirBnB. Με τη βοήθεια της παρούσας εργασίας και της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, γίνεται καλύτερα κατανοητό το φαινόμενο και τα αποτελέσματά του, τόσο τα ευνοϊκά όσο και τα δυσμενή, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την Αθήνα και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τη μελέτη της περιοχής του Κουκακίου.

  • This essay examines the spatial-social aspects of short-term rentals and explores the sharing economy that results from property owners' management of their homes. The sharing economy is expanding through internet platforms, and this essay discusses AirBnB, the most popular and widely used of these. The area of Koukaki in Athens, where the phenomena is particularly intense, serves as an illustration for this phenomenon for the purpose of study. The topic of sharing economies, a framework of activities that is expanding quickly in various geographical contexts, is larger than the research goal of this study. The sharing economy specifically refers to the exchange of products and services for money through online platforms. The four kinds of causes that have fueled the development of the sharing economy are social, economic, technological, and environmental. Both positive and negative repercussions of the sharing economy boom have been seen in society, particularly with regard to consumers, businesses, the workplace, the environment, and a nation's overall economy. The emergence of the phenomena has created a number of issues, and in recent years, nations have been working to create an appropriate institutional and regulatory framework to govern the situation. Short-term rentals have been the foundation for the development of this economy. In addition, as a result of shifting consumer habits, the advent of short-term rentals has also altered the location of production and consumption. In terms of short-term property rentals through online platforms, the housing sector has seen significant changes recently, particularly in urban settings. The most popular site for short-term rentals, where it is possible to rent a house for a few days or weeks, is AirBnB. By using Athens as an example and in particular by analyzing the Koukaki district, this paper and the research undertaken help readers better comprehend the phenomena and its effects, both positive and bad.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές