Εφαρμογή του Ενεργειακού Σχεδιασμού σε Υπάρχοντα και Νέα Κτίρια στην Ελλάδα

Application of Energy Design to Existing and New Buildings in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 256
 7. Καντζιούρα, Αθηνά
 8. Καντζιουρά, Αθηνά | Μαρτινόπουλος, Γεώργιος | Ευθύμιος Ζέρβας
 9. Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων | Ελληνικό Κτιριακό Απόθεμα | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ενεργητικά και Παθητικά Μέτρα | Κλιματικές Ζώνες
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός / ΠΣΧΔΕ
 11. 43
 12. 129
  • Η ενεργειακή και θερμική απόδοση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες συνεισφοράς στην κατανάλωση ενέργειας και την εκπομπή ρύπων ανά την υφήλιο. Αναλυτικότερα, ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 20 – 40 % της καταναλωμένης ενέργειας παγκοσμίως, και οι κατοικίες αντιστοιχούν στο 30 % αυτού του ποσοστού. Στην Ελλάδα, ο τομέας των κτιρίων απαρτίζει το 43 % της προς κατανάλωση ενέργειας.
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι αφενός η εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς τη θερμική και ενεργειακή απόδοση του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα, και αφετέρου η πρόταση μέτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και για τη βελτιστοποίηση της θερμικής απόδοσής τους με βάση τις νεότερες εξελίξεις στον κλάδο.
   Για τους σκοπούς της εργασίας, αρχικά πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση των κτιρίων στην Ελλάδα ανάλογα με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους (χρήση, χρονολογία κατασκευής, υλικά κατασκευής, ενεργειακή κατάταξη, κλπ.). Ο αριθμός των κτισμάτων φτάνει τα 4.105.637, εκ των οποίων τα 3.246.008 είναι κατοικίες. Στην πλειονότητά τους (66,66 %) οι κατοικίες αυτές εντάσσονται στην ενεργειακή κλάση Ε-Η, κυρίως λόγω των θερμικών τους αναγκών.
   Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την ενεργειακή και θερμική απόδοση των κτιρίων είναι το κλίμα της περιοχής που βρίσκονται. Έτσι, επισημαίνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα κτίρια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και διαπιστώνεται η δυνατότητα χρήσης ΑΠΕ για την τροφοδότηση των ενεργειακών αναγκών τους. Στη συνέχεια, αναλύονται οι τεχνολογίες ΑΠΕ που χρησιμοποιούνται ευρέως, χαρακτηρίζονται από καλή απόδοση και μπορούν να επιστρατευθούν για κατοικίες.
   Ύστερα από μια σύντομη ανάλυση της ελληνικής νομοθεσίας και της εναρμόνισής της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ακολουθεί η ανάλυση του ενεργειακού και θερμικού προφίλ των κατοικιών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, επιλέγονται τρείς περιπτώσεις κατοικιών (μονώροφες, διώροφες και τριώροφες κατοικίες), εκτιμώνται τα ενεργειακά και θερμικά τους χαρακτηριστικά, γίνεται σύγκριση των διάφορων δυνατών προσανατολισμών τους. Τέλος, προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση του ενεργειακού και θερμικού προφίλ των κατοικιών, με παράλληλη κατηγοριοποίηση των προτεινόμενων μέτρων με κριτήριο τη σχέση κόστους-απόδοσής τους.

  • The energy and thermal performance of buildings is one of the main contributors to energy consumption and pollutant emissions worldwide. More specifically, the building sector is responsible for 20 – 40 % of the energy consumed worldwide, and residences account for 30 % of this percentage. In Greece, the building sector accounts for 43 % of energy consumption.
   The aim of this paper is, on the one hand, the assessment of the existing situation in terms of the thermal and energy efficiency of the building stock in Greece, and on the other hand, the proposal of measures for the energy upgrading of buildings and for the optimization of their thermal efficiency based on the latest developments in the sector .
   For the purposes of the work, initially the buildings in Greece are categorized according to their qualitative and quantitative characteristics (use, date of construction, construction materials, energy classification, etc.). The number of buildings reaches 4,105,637, of which 3,246,008 are residential. The majority (66.66 %) of these homes belong to energy class E-H, mainly due to their thermal needs.
   A very important factor for the energy and thermal performance of buildings is the climate of the area where they are located. Thus, the factors affecting buildings at local and national levels are highlighted and the possibility of using RES to supply their energy needs is established. Then, the RES technologies that are widely used, characterized by good performance and can be deployed for residences are analyzed.
   After a brief analysis of Greek legislation and its harmonization with European standards, follows the analysis of the energy and thermal profile of houses in Greece. Specifically, three cases of houses (one-story, two-story and three-story houses) are selected, their energy and thermal characteristics are assessed, and their various possible orientations are compared. Finally, measures are proposed to improve the energy and thermal profile of the houses, with a parallel categorization of the proposed measures based on their cost-performance ratio.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.