Αξιοποίηση υγρών & στερεών αποβλήτων οινοποιείων

Valorization of liquid and solid wastes of wineries (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. Κωνσταντίνου Ιωάννης
 8. Γκίκας , Πέτρος
 9. απόβλητα οινοποιείων, παραγωγή οίνου, αξιοποίηση αποβλήτων, κυκλική οικονομία
 10. Διαχείριση Αποβλήτων / ΔΙΑ51 - ΔΙΑ60
 11. 4
 12. 79
  • Από την αρχαιότητα στον ελλαδικό χώρο η καλλιέργεια της αμπέλου, αλλά και η παραγωγή οίνου αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές γεωργικές δραστηριότητες. Είναι σημαντική πολιτιστικά και εμπορικά, αποτελώντας έναν μεγάλο τομέα της παγκόσμιας γεωργίας με ευρύτατη διάδοση. Ιδιαίτερα στις Μεσογειακές χώρες, αλλά και στην Αμερική και στην Ασία, παράγονται και αξιοποιούνται οινικά εκατομμύρια τόνοι σταφυλιών. Βέβαια, κατά την οινοποιητική διαδικασία παράγονται και μεγάλοι όγκοι στερεών και υγρών αποβλήτων. Τα οινοποιητικά απόβλητα προκύπτουν ως επί το πλείστον από τις διαδικασίες καθαρισμού και διαθέτουν υψηλό οργανικό φορτίο. Άλλοι παράγοντες που μελετώνται είναι το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, τα ολικά αιωρούμενα στερεά, κ.ά. Για τη διαχείριση των αποβλήτων βρίσκουν εφαρμογή διάφορες μέθοδοι, οι οποίες χωρίζονται σε φυσικοχημικές, βιολογικές, διήθηση και διαχωρισμό με μεμβράνες, διεργασίες οξείδωσης και άλλες. Επιπρόσθετα, δύνανται να γίνει και συνδυασμός των μεθόδων για καλύτερη αποτελεσματικότητα. Η σωστή διαχείριση των οινοποιητικών αποβλήτων οδηγεί στην αξιοποίηση αυτών σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, το βιοαέριο, αποτελεί το βασικότερο προϊόν της αναερόβιας επεξεργασίας των αποβλήτων οινοποίησης, που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια. Ενδεικτικά, τα συστατικά του σταφυλιού και των παραπροϊόντων του, έχουν αποδειχθεί ότι έχουν θετική επίδραση στους κλάδους των τροφίμων, των ποτών και των καλλυντικών. Παράλληλα, δύνανται να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτες ύλες προκειμένου να παραχθούν καινούρια προϊόντα με προστιθέμενη αξία. 

  • In Greece, since ancient times the cultivation of vines and wine production has been a significant agricultural activity, both culturally and commercially. It holds a prominent position in global agriculture, with widespread distribution, particularly in Mediterranean countries, as well as America and Asia. This industry yields millions of tons of grapes for wine production, resulting in substantial amounts of solid and liquid waste. The winemaking process generates waste primarily through purification processes, which are characterized by a high organic load. Key parameters investigated include biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, and total suspended solids. Waste management practices encompass various methods, such as physicochemical treatments, biological approaches, membrane–based filtration and separation, oxidation processes, and other techniques, which can be combined for enhanced efficiency. Proper management of winemaking waste presents opportunities for utilization in other sectors. For instance, anaerobic treatment of winemaking waste produces biogas as the primary product, which can be utilized for heating and electricity generation. Additionally, the components of grapes and their by–products have demonstrated positive effects in the food, beverage and cosmetic industries. Furthermore, these materials can serve as valuable raw materials for the production of value–added products. 

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές