ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΑ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

- (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 34
 7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΙΛΗΣ
 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΙΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
 9. Διαχείριση Αποβλήτων, Βιοαπόβλητα, Ανακύκλωση
 10. ΔΙΑ51
 11. 2
 12. 5
 13. 1
  • Στο νομό Ρεθύμνου βρίσκεται προ των πυλών η ολοκλήρωση της κατασκευής μίας εκ των πιο σύγχρονων μονάδων στην Ελλάδα, η «Μονάδα Επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Αμαρίου». Η δοκιμαστική λειτουργία του έργου θα είναι εξάμηνη και μελλοντικά θα εξυπηρετεί πέντε δήμους αλλά και ιδιώτες. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του, θα εξυπηρετείται μόνο ο δήμος Ρεθύμνου, όπως φαίνεται και από την έρευνα των σημείων τοποθέτησης των καφέ κάδων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται εν συντομία το εργό αυτό, καθώς γίνεται ανάλυση των καταγεγραμμένων δεδομένων των προηγούμενων περίπου δώδεκα ετών συναρτήσει του πληθυσμού, με σκοπό να προβλεφθεί η εισροή αλλά και εκροή των αποβλήτων που θα δέχεται η νέα σύγχρονη αυτή μονάδα, ώστε να εκτιμηθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά και το οργανικό κλάσμα των επόμενων δέκα ετών. Η εκτίμηση αυτή, επιτυγχάνεται μέσω αναπτύξεως κάποιων σεναρίων βάσει των δεδομένων και των αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Τέλος, αναγράφονται κάποια συμπεράσματα και γενικές παρατηρήσεις που αφορούν το σύνολο της διπλωματικής εργασίας και της έρευνας που διεξήχθη.
  • In the prefecture of Rethymno, the completion of the construction of one of the most modern units in Greece, the "Waste Treatment Unit (WTU) and Sanitary Landfill of Remains (SLR) of Amari" is nearing completion. The trial operation of the project will last six months and lately, the unit will serve five municipalities as well as private individuals. During its trial operation, only the municipality of Rethymno will be served, as can be seen from the survey of the placement of the brown bins. In this thesis, this project is briefly presented, as it analyzes the recorded data of the previous twelve years depending on the population, in order to predict the inflow and outflow of the waste that this new modern unit will receive, in order to estimate the recyclable materials and the organic fraction of the next ten years. This assessment is achieved through the development of some scenarios based on the data and the analyzes that have been carried out. Finally, some conclusions and general observations concerning the whole of the diplomatic work and the research carried out are indicated.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές