Εφαρμογή των τυποποιημένων συμβατικών τευχών FIDIC στα ελληνικά δημόσια έργα

Applicability of FIDIC Standard Forms of Contracts in Greek Public Works (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΚΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 150
 7. Παπακωνσταντίνου Χρήστος
 8. Παπακωνσταντίνoυ Χρήστoς | Τσινόπουλος Στέφανος
 9. FIDIC | N.4412/2016 | Δημόσιες Συμβάσεις | Εθιμικό Δίκαιο | Αστικό Δίκαιο | Επίβλεψη Έργου | Επίλυση Διαφορών | Αξιώσεις | Διαιτησία
 10. ΔΧΤ60-Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων
 11. 2
 12. 21
 13. 50
 14. Εικόνες, Πίνακες, Σχήματα
  • Η Ελλάδα είναι χώρα αστικού δικαίου, συνεπώς η εκτέλεση των συμβάσεων έργων διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις των ισχύοντων νόμων και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα και τους όρους των ίδιων των συμβάσεων. Όλες οι διαδικασίες των διαγωνισμών και οι αντίστοιχες συμβάσεις των έργων, πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές του Ενωσιακού Δικαίου. Στόχος των οδηγιών της Ε.Ε. που οδήγησαν στην έκδοση των Ν.4412/2016 και Ν.4413/2016 ήταν ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων με όραμα μιας βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς στρατηγικής και την ανάδειξη μιας ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με τα διεθνή νομοθετικά πρότυπα και τις παραδεδεγμένες βέλτιστες πρακτικές και αρχές.

   H εξερεύνηση της πιθανής εφαρμογής των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων διεθνών προτύπων κατασκευαστικής σύμβασης, των βιβλίων του Παγκόσμιου Συνδέσμου Σύμβουλων Μηχανικών “FIDIC”, φάνηκε σκόπιμη. Οι οδηγίες της FIDIC αποτελούν ένα σύνολο διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση εναρμόνισής τους με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, λόγω του ότι προέρχονται από το Κοινό Δίκαιο. Το ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα, ενδεχομένως επηρεάζει την εφαρμογή των συμβάσεων αυτών.

   Ως εκ τούτου, με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό όρων, οι συμβάσεις FIDIC θα μπορούσαν να ισχύουν εξίσου σε δικαιοδοσίες Αστικού και Κοινού Δικαίου. Ένας κύριος τρόπος σύγκλισης των δύο διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων είναι η τροποποίηση κάποιων όρων, με κύρια παραδείγματα:

   • τη στενότερη σύνδεση του ρόλου του μηχανικού της FIDIC με τα καθήκοντα επίβλεψης του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου
   • την ενίσχυση των δικαιώματων του αναδόχου υπέρ των αξιωσεων

   Τέλος, διακρίνεται η ανάγκη περαιτέρω εκσυγχρονισμού της ελληνικής νομοθεσίας, όπως στην περίπτωση της πρότασης εισαγωγής εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών όπως αυτές της FIDIC, ως υποχρεωτικό πρώτο στάδιο επίλυσης.

  • Greece is a country of civil law; therefore, the execution of contracts is governed exclusively by the provisions of applicable laws, Civil Code and the terms of the contracts themselves. All tendering procedures and the corresponding contracts of the project,. must comply with the principles of EU law. The aim of the EU directives that led to the adoption of Law 4412/2016 and Law 4413/2016 was to modernize public procurement policy with a vision of a sustainable, inclusive strategy and the emergence of a united market, in accordance with international legislative standards and accepted best practices and principles.

   Exploring the possible application of the most commonly used international construction convention standards, the books of the World Association of Consulting Engineers "FIDIC" was deemed appropriate. FIDIC guidelines are a set of international best practices, which can be used, provided they are in line with the applicable legal framework, due to the fact that are derived from the Common Law. The particular legal framework in force in Greece may affect the implementation of these conventions.

   Therefore, with the exception of a small number of terms, FIDIC contracts could apply equally in Civil and Common Law jurisdictions. A solution to converging the two different legislative frameworks is to amend certain terms, namely:

   • the closer connection of the FIDIC engineer role, with the duties of supervision of the Greek legislative framework
   • strengthening the contractor's rights in support of claims

   Finally, there is a need for further modernization of the Greek legislation, such as the introduction of alternative forms of dispute resolution, such as FIDIC as a mandatory first stage of resolution.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές