ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

EXPANSION OF THE DEVELOPMENT PERSPECTIVE OF SAILING TOURISM IN THE REGIONAL UNITY OF AETOLOAKARNANIA (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΚΑΛΤΣΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. Αλεξανδρής, Κωσταντίνος | Κιλιπιρης, Φωτιος
 9. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΕΣ
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ΔΤΕ61
 11. 8
 12. 3
 13. 3
 14. Περιλαμβάνει. Πίνακες και Διαγράμματα
 15. Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τόμος Δ, Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Βελισσαρίου
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ιστιοπλοικου τουρισμού και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί στους λιμένες της περιφερειακής ενότητας της Αιτωλοακαρνανίας. Η έρευνα υλοποιήθηκε τον μήνα Μάιο του 2023  και συμμετείχαν συνολικά 89 άτομα, από τους οποίους οι 45 ήταν γυναίκες και οι 44 άνδρες. Για την υλοποιήση της ερευνητικής μελέτης, επιλέχθηκε η ποσοτική ερευνητική διαδικασία με τη χρήση κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου και τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω του προγράμματος SPSS26. Τα αποτελέσματα ανάδειξαν την ανάγκη για βελτίωση των λιμένων της περιφερειακής ενότητας της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς τονίστηκαν πολλαπλές ελλείψεις και δυσκολίες. Οι συμμετέχοντες διαπιστώθηκε να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των λιμένων της περιφερειακής ενότητας της Αιτωλοακαρνανίας και την αποτελεσματική τους εξέλιξη. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας υποστηρίζουν περισσότερο πως υπάρχχει έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του ιστιοπλοικου τουρισμού σε όλη τη χώρα και πως δεν υπάρχει ισχυρό brand name. Τέλος, οι συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας υποστηρίζουν ότι χρειάζεται περισσότερο να μειωθούν οι φόροι, προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικά οι λιμένες.

  • The purpose of this paper is to investigate sailing tourism and the ways in which it can be developed in the ports of the regional unit of Aitoloakarnania. The research was carriied out in the month of May 2023 and a total of 89 people participated, of which 45 were women and 44 were men. For the implementation of the research study, the quantitative research process was chosen using an appropriately structured questionnaire and the data were analyzed through the SPSS26 program. The results highlighted the need to improve the ports of the regional unit of Aitoloakarnania, as multiple shortcomings and difficulties were highlighted. The participants were found to support the develepment of the ports  fo the regional unit of Aitoloakarnania and their effective development. In addition, it was found that older participants are more likely to argue that is a lack of central planning for the exploitation of sailing tourism throughout the country and that there is no strong brand name. Finally, older participants support statistically significantly more that taxes need to be reduced in order to effectively develop ports.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές