Ανάπτυξη τουριστικής και πολιτιστικής εφαρμογής αξιοποιώντας ανοιχτά δεδομένα: Μελέτη περίπτωσης η πόλη του Λουξεμβούργου

Development of a tourist and cultural application utilising open data: A case study of Luxembourg City (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Χριστοπούλου, Ελένη
 8. Ταμπούρης, Ευθύμιος | Βερύκιος Βασίλειος | Χριστοπούλου, Ελένη | Παξιμάδης, Κωνσταντίνος
 9. εφαρμογές για έξυπνα κινητά, έξυπνος τουρισμός, έξυπνη εμπειρία, έξυπνες πόλεις, πολιτιστικές διαδρομές
 10. Πληροφοριακά Συστήματα/ΠΛΣ61
 11. 1
 12. 32
  • Ανταποκρινόμενοι στο αυξανόμενο φαινόμενο της εξάρτησης από τις έξυπνες κινητές
   συσκευές, την ολοένα και μεγαλύτερη διάδοση που παρατηρείται κυρίως στις νεότερες
   γενιές και την ευρεία χρήση τους από τους μεγαλύτερους, δημιουργείται η ανάγκη για την ανάπτυξη εφαρμογών που στοχεύουν στην απλούστευση και την εμπειρία της
   καθημερινότητάς μας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το φαινόμενο επεκτείνεται επίσης στον
   τομέα του πολιτισμού, με πληθώρα εφαρμογών για φορητές συσκευές που αναπτύσσονται με σκοπό να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά μιας πόλης. Αυτές οι εφαρμογές συμβάλλουν στην ευκολότερη εξερεύνηση των επισκεπτών, παρέχοντας τα κυριότερα αξιοθέατα και τις εκδηλώσεις της πόλης χωρίς την ανάγκη για αναζήτηση περιττών πληροφοριών ή χρονοβόρων διαδικασιών.
   Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η λεπτομερής
   περιγραφή μιας καινοτόμου εφαρμογής για smartphone που αναδεικνύει την πολιτιστική
   κληρονομιά της πόλης του Λουξεμβούργου. Η εφαρμογή παρέχει ευρεία γκάμα αξιοθέατων και εκδηλώσεων, προσφέροντας πολιτιστικές διαδρομές που εμπλουτίζουν την εμπειρία των χρηστών. Επιπλέον, αξιοποιεί τα ανοιχτά δεδομένα (Open Data) για να παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για κάθε αξιοθέατο και εκδήλωση, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους χρήστες.
   Η εφαρμογή αποσκοπεί στην απλή πρόσβαση και ανακάλυψη των κύριων αξιοθέατων και εκδηλώσεων της πόλης του Λουξεμβούργου, παρέχοντας συναρπαστικές πληροφορίες χωρίς την ανάγκη επίπονης αναζήτησης από μέρους του χρήστη.
   Αρχικώς, αναφέρονται εφαρμογές με παρόμοιο περιεχόμενο, οι οποίες αποτέλεσαν πηγή
   έμπνευσης για τη ανάπτυξη της παρούσας εφαρμογής στη συγκεκριμένη διπλωματική
   εργασία. Στη συνέχεια, παρέχεται μια λεπτομερής περιγραφή της εφαρμογής και
   αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία της. Η εφαρμογή περιλαμβάνει δύο
   σημαντικές καρτέλες, μία αφιερωμένη στα κύρια αξιοθέατα του Λουξεμβούργου και μία
   άλλη αφιερωμένη στις κύριες εκδηλώσεις που διεξάγονται. Επιπλέον, περιλαμβάνει έναν
   χάρτη όπου σημειώνονται ακριβώς οι τοποθεσίες των αξιοθέατων και διαδρομές από την
   τοποθεσία του επισκέπτη.
   Τέλος, η εφαρμογή υποβάλλεται σε αξιολόγηση με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου από
   τους συμμετέχοντες στην έρευνα, ανεξαρτήτως ηλικίας και ενδιαφερόντων.
   Χρησιμοποιείται η μέθοδος αξιολόγησης System Usability Scale, η οποία περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις και έχει γίνει βιομηχανικό πρότυπο. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έδειξαν αποδοχή της εφαρμογής από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, καθώς έλαβε θετικά κυρίως σχόλια για τη χρησιμότητα και τη χρηστικότητά της.

  • Responding to the increasing phenomenon of dependence on smartphones, which is
   particularly observed among younger generations and their widespread use by older
   individuals, there is a need for the development of applications that aim to simplify and
   enhance our everyday experiences at all levels. This phenomenon extends to the cultural sector as well, with a multitude of applications for mobile devices being developed to showcase the cultural heritage of a city. These applications contribute to easier exploration for visitors, providing key attractions and city events without the need for unnecessary information searches or time-consuming processes.
   The purpose of this thesis is to design and provide a detailed description of an innovative smartphone application that highlights the cultural heritage of Luxembourg City. The application offers a wide range of attractions and events, offering cultural routes that enrich the users' experience. Furthermore, it utilizes open data to provide meaningful information about each attraction and event, thereby offering a comprehensive experience to the users. The application aims to provide easy access to and discovery of the main attractions and events in Luxembourg City, providing exciting information without the need for arduous searching on the part of the user.
   Initially, similar content applications are referenced, which served as inspiration for the
   development of this application in the specific thesis. Subsequently, a detailed description of the application is provided, along with an analysis of the reasons that led to its creation.
   The application includes two significant tabs, one dedicated to the main attractions of
   Luxembourg City and another dedicated to the major events taking place. Additionally, it features a map pinpointing the exact locations of the attractions and routes from the visitor's location.

   Finally, the application undergoes evaluation using a questionnaire administered to the
   research participants, regardless of age and interests. The System Usability Scale evaluation method is employed, consisting of 10 questions and being an established industry standard.
   The questionnaire results demonstrated acceptance of the application by the majority of participants, as it received predominantly positive feedback regarding its usefulness and usability.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές