Η έννοια της φωτορύπανσης και η αλληλεπίδρασή της με τον σχεδιασμό φωτισμού

The meaning of light pollution and the interaction with the lighting design (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. Χριστίνα Σκανδάλη
 8. Μπαλαφούτης, Αθανάσιος
 9. Φωτορύπανση, Τεχνητός φωτισμός, σχεδιασμός φωτισμού εξωτερικών χώρων, Αστρονομία, IDA (International Dark Sky Association), κατεύθυνση φωτισμού, περιορισμός θάμβωσης.
 10. Εξωτερικός τεχνητός φωτισμός
 11. 1
 12. 25
 13. 49
 14. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια της φωτορύπανσης και η ιστορική της εξέλιξη, στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι συνέπειες αυτής στην Αστρονομία ως φυσική επιστήμη, τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται ο εξοπλισμός και η διαχείριση του φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους, σε σχέση με τη φωτορύπανση, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η βιομηχανία του φωτισμού διαθέτει κατάλληλα φωτιστικά και συστήματα για τη μείωσή της, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι κανονισμοί και τα πρότυπα που θεσπίστηκαν για να θέσουν όρια, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, αλλά και η συμμετοχή ενός διεθνούς οργανισμού στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Παρουσιάζονται παραδείγματα σχεδιασμού φωτισμού ανά τον κόσμο, βραβευμένες συμμετοχές και σχολιασμός αυτών. Έτσι αποδεικνύεται η ευαισθητοποίηση των επιτροπών απονομής βραβείων πάνω στο θέμα της φωτορύπανσης ως ένα αισιόδοξο μήνυμα αλλά και κίνητρο για τους σχεδιαστές φωτισμού.
 15. Σχεδιασμός έργων φωτισμού / Δούλος-Μπουρούσης
  • Σκοπός της ΔΕ είναι η αλληλεπίδραση της έννοιας της φωτορύπανσης με τον σχεδιασμό του φωτισμού. Η φωτορύπανση αποτελεί μία νέα μορφή ρύπανσης του περιβάλλοντος, προερχόμενη από τον τεχνητό φωτισμό. Η ανάγκη της ορθολογικής διαχείρισης των τεχνικών και του εξοπλισμού φωτισμού κατά τις νυκτερινές ώρες, προέκυψε αρχικά από τους επιστήμονες της αστρονομίας και την αδυναμία παρατήρησης των ουράνιων σωμάτων. Σύντομα διευρύνθηκε και σε άλλες ομάδες ερευνητών.

   Η μεθοδολογία θα κινηθεί στο πλαίσιο της περιγραφής της έννοιας και των αρνητικών συνεπειών της φωτορύπανσης, καθώς και πρακτικών σχεδιασμού εξωτερικών χώρων με παραδείγματα. Θα υπάρξει διεπιστημονική ανάλυση των επιπτώσεων στην οικονομία, τον τουρισμό, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

   Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η αναγνώριση του ρόλου του σχεδιαστή φωτισμού, για τον περιορισμό της φωτορύπανσης και των συνέπειών της. Η τήρηση των Εθνικών και Διεθνών Κανονισμών για το φωτισμό εξωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και η δημιουργικότητα που απαιτείται, αφορούν γνώσεις που διαθέτουν και εφαρμόζουν στις μελέτες που εκπονούν.

   Το συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα επιβεβαιώνει ότι η φωτορύπανση έχει αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες πολίτες, δημόσιες αρχές και σχεδιαστές φωτισμού θα χρειαστεί να αναγνωρίσουν προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή πρακτικές μείωσης αυτής. Μία τέτοια συνθήκη θα μπορέσει να ωφελήσει άμεσα την κοινωνία και το περιβάλλον με την αλλαγή του νυχτερινού τοπίου και έμμεσα με μία σειρά επιδράσεων, που απασχολούν ποικίλες επιστημονικές κοινότητες.

  • The purpose of this Thesis is the interaction of the concept of Light Pollution with lighting design. Light pollution is a new form of environmental pollution, originating from Artificial Lighting. The need for the rational management of lighting techniques and equipment during the night hours, initially arose from the astronomy scientists and the inability to observe the celestial bodies. It soon expanded to other groups of researchers.

   The methodology will move in the context of the description of the concept and the negative consequences of Light Pollution, as well as the ways of designing outdoor spaces with examples. There will be an interdisciplinary analysis of the impacts on the economy, tourism, people and the environment.

   The expected results are the recognition of the role of the lighting designer, to limit Light Pollution and its consequences. Compliance with National and International Regulations for outdoor lighting, as well as the creativity required, are related to the knowledge they possess and apply in the studies they prepare.

    The conclusion obtained from the research confirms that Light Pollution has negative effects that citizens and lighting designers will need to recognize in order to implement practices to reduce it. Such a condition will be able to directly benefit society and the environment by changing the night landscape and indirectly by a series of effects that concern various scientific communities.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές