Επιπτώσεις της Λιγνιτικής Δραστηριότητας στο Έδαφος, το Νερό και τον Αέρα στην Π.Ε. Κοζάνης

Impacts of the Lignite Activity on the Soil, Water and Air in the Regional Unity of Kozani (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. ΛΑΝΤΑΒΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 9. Ορυχείο, ιπτάμενη τέφρα, περιβαλλοντική ρύπανση, λιγνίτης, τέφρα πυθμένα, αιωρούμενα σωματίδια
 10. ΔΙΑ 50
 11. 3
 12. 50
  • Μέχρι το 2020, τέσσερις Α.Η.Σ. λειτουργούσαν στο λεκανοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας με συνολική ισχύ 4000MW (4GW) καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ενέργειας για τη χώρα. Η επίπτωση για το κλίμα της περιοχής είναι μεγάλη. 

   Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες με σκοπό να αναδείξει τις περιβαλλοντικές συνέπειες της παρουσίας και λειτουργίας των λιγνιτορυχείων και Α.Η.Σ. στην περιοχή, να παρουσιάσει τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται μαζί με προτάσεις εξυγίανσης. Δίνονται πληροφορίες για το υπάρχον περιβαλλοντικό πρόβλημα, μαζί με μια ιστορική αναδρομή στη Δ.Ε.Η.  και κατ'επέκταση στη λιγνιτική δραστηριότητα και αντίστοιχα το νομικό-περιβαλλοντικό πλαίσιο. Μελετώνται και αναλύονται καταγεγραμμένες μετρήσεις της ποιότητας του αέρα, του νερού (επιφανειακού και υπόγειου) και του εδάφους των δημοσίων υπηρεσιών της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Δ.Π.Χ.Σ.) που αφορούν την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. 

   Αναδεικνύεται η επιβάρυνση που προκλήθηκε στο φυσικό περιβάλλον, τη χλωρίδα, την πανίδα και τον άνθρωπο από τη ρύπανση που προκλήθηκε από τη λειτουργία των Α.Η.Σ. και των ορυχείων του λεκανοπεδίου, καθιστώντας αναγκαία τη βαθμιαία αντικατάσταση της παραγωγής ενέργειας από καύση άνθρακα με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες είναι λιγότερο ρυπογόνες. 

  • Until 2020, four Steam Power Plants were operating in the basin of Western Macedonia, with a total capacity of 4000mw (4gw), producing a very large percentage of energy for the country. The impact on the climate of the region is great.

   This diploma thesis is divided into four sections in order to cover the enviromental consequences of the presence and operation of lignite mines and SPPs in the area, but also to present good practices applied along with consolidation proposals. Information is given on the existing environmental problem along with a historical review of PPC and by extension lignite activity and respectively the legal-environmental framework. Recorded measurements of the quality of air, water (surface and underground) and soil of the public services of the Hellenic Geological and Mineral Research Authority (E.A.G.M.E.) and the Directorate of Environment and Spatial Planning (D.P.X.S) concerning the region of Western Macedonia are studied and analyzed.

   It highlights the burden caused to the natural environment, flora, fauna and humans by the pollution caused by the operation of the SPP and the basin's mines, necessitating the gradual replacement of coal-fired power generation with other renewable energy sources which are less polluting. 

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.