Συγκριτική επισκόπηση της εφαρμογής της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη.

A comparative overview of Education for Sustainable Development in Secondary Education in Europe. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. Γιάνναρου Σοφία
 8. Γιάνναρου Σοφία, Ζέρβας Ευθύμιος
 9. Εκπαίδευση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ευρώπη.
 10. ΠΣΚ51 Φαινόμενο του Θερμοκηπίου – Κλιματική Αλλαγή
 11. 32
 12. 118
 13. Εικόνες: 3, Πίνακες: 6, Γραφήματα: 3, Σχεδιάγραμμα: 1, Διάγραμμα Ροής: 1.
  • H Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στην προσπάθεια επίτευξης μιας αειφόρου κοινωνίας. Μιας δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας στην οποία η οικονομική ανάπτυξη δεν θα ανταγωνίζεται την περιβαλλοντική ακεραιότητα. Από το 1987 και την έκθεση Brundtland έως σήμερα η συζήτηση για την ΕΑΑ συνεχώς εμπλουτίζεται και διευρύνεται με καινούργιες ιδέες και προτάσεις τις οποίες πλαισιώνουν τα καινούργια πορίσματα από τις έρευνες που συνεχώς διεξάγονται. Η ΕΑΑ αποτελεί μια ολιστική και μετασχηματιστική μαθησιακή διεργασία που έχει σαν στόχο να προκαλέσει αλλαγές τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία και να διαμορφώσει υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες. Αποτελεί ένα καινούργιο εκπαιδευτικό παράδειγμα απαραίτητο για να μπορέσουν οι κοινωνίες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έρχονται και που συνδέονται με την περιβαλλοντική, την κοινωνική και την οικονομική κρίση. H EAA στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας που θα ενστερνίζεται τις αρχές της ισότητας, της δημοκρατίας, της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια συστηματική επισκόπηση που διερευνά τους τρόπους εφαρμογής της ΕΑΑ στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Η μελέτη των παιδαγωγικών μεθόδων που έχει επιλέξει κάθε χώρα προκειμένου να ενσωματώσει τις αρχές της ΕΑΑ στο σχολικό της πρόγραμμα καταδεικνύει πως παρά τις διαφορές που υπάρχουν, υπερισχύουν οι ομοιότητες οι οποίες αφορούν κυρίως στη βιωματική μάθηση, στη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας. Τα εμπόδια που υπάρχουν είναι επίσης κοινά με πιο αξιοσημείωτα τις αποκλίνουσες αντιλήψεις για την ΕΑΑ, την ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους και την προαιρετική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε δράσεις και προγράμματα ΕΑΑ.
  • Education for Sustainable Development (ESD) is a key pillar in the effort to achieve a sustainable society. A just and democratic society in which economic growth will not compete with environmental integrity. From 1987 and the Brutland report until today, the debate on ESD is constantly enriched and expanded with new ideas and proposals framed by new research findings. ESD is a holistic and transformative learning process that aims to bring about changes both in school and society and to shape responsible and active citizens. It is a new educational paradigm necessary to enable societies to face the coming challenges linked to the ecological, social and economic crisis. ESD aims to shape a new culture based on the principles of equality, democracy, peace, social justice, environmental protection, and sustainable management of natural resources. The present work is a systematic review that investigates the ways of implementation of ESD in secondary schools in European countries. The study of the methods chosen by each country to implement the principles of ESD in the school curriculum shows that despite the differences that exist, the similarities prevail and mainly concern the experiential learning, the engagement with local communities and the development of cooperation networks. The barriers that exist are also common with most remarkable the divergent perception about ESD among the teachers, the insufficient teacher training, the limited financial resources and the voluntary participation of teachers and students in ESD programs.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές