Πρόγραμμα Στρατηγικής Ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Strategic Development Programme for Medical Tourism in the Region of Thessaloniki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΓΑΚΗΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 243
 7. Σταυριανέα, Αικατερίνη
 8. Κυριακάκη, Αννα | Δημήτριος Στεργίου
 9. Toυρισμός | Ιατρικός Τουρισμός | Τουριστικό Μάρκετινγκ | Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ | Branding Προορισμού
 10. Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων / ΔΤΕ61
 11. 22
 12. 66
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Γραφήματα
  • Η παρούσα εργασία παρέχει μια εις βάθος ανάλυση του στρατηγικού σχεδίου
   μάρκετινγκ για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Περιφέρεια
   Θεσσαλονίκης. Με τη ραγδαία ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, οι πόλεις και οι
   τουριστικοί προορισμοί έχουν αναγνωρίσει τις τεράστιες δυνατότητες ώστε να
   τοποθετηθούν ως κορυφαίοι κόμβοι υγειονομικής περίθαλψης. Η Θεσσαλονίκη,
   γνωστή για την πλούσια ιστορία της και τον ακμάζοντα τομέα της υγειονομικής
   περίθαλψης, στοχεύει να αξιοποιήσει αυτή την τάση και να καθιερωθεί ως κορυφαίος
   προορισμός για ιατρικές θεραπείες υψηλής ποιότητας και εξαιρετικές εμπειρίες
   ασθενών.
   Η διπλωματική εργασία ξεκινά προσφέροντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του
   κλάδου του ιατρικού τουρισμού, διερευνώντας την παγκόσμια πορεία ανάπτυξής του,
   τους βασικούς κινητήριους μοχλούς και τις σχετικές προκλήσεις. Στη συνέχεια
   εξετάζει τις αρχές του στρατηγικού μάρκετινγκ και τη σημασία τους στο πλαίσιο του
   ιατρικού τουρισμού. Διερευνώνται βασικές έννοιες όπως, η ανάλυση της αγοράς, η
   τμηματοποίηση των πελατών, η ανταγωνιστική τοποθέτηση και το μείγμα
   μάρκετινγκ, παρέχοντας την απαραίτητη βάση για την ανάπτυξη ενός
   αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ.
   Περαιτέρω, το δοκίμιο επικεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη ως προορισμό ιατρικού
   τουρισμού, πραγματοποιώντας μια εκτενή ανάλυση των δυνατών σημείων, των
   αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών της (SWOT) ειδικά για το πλαίσιο του
   ιατρικού τουρισμού. Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει τις μοναδικές προτάσεις πώλησης
   της Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας τη διαμόρφωση μιας στοχευμένης και
   διαφοροποιημένης στρατηγικής μάρκετινγκ προσαρμοσμένης στα ανταγωνιστικά
   πλεονεκτήματα της πόλης.
   Η ενότητα μεθοδολογίας περιγράφει τις μεθόδους ποσοτικής έρευνας και
   ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών
   από δυνητικούς ιατρικούς τουρίστες και ενδιαφερόμενους φορείς. Οι γνώσεις αυτές
   ρίχνουν φως στις προτιμήσεις, τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των τμημάτων πελατών-στόχων, διαμορφώνοντας το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ για τη
   Θεσσαλονίκη.
   Τέλος, η εργασία παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ,
   που περιλαμβάνει μια σειρά από εφαρμόσιμες συστάσεις και πρωτοβουλίες. Οι
   προτάσεις αυτές καλύπτουν διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης
   προϊόντων, των στρατηγικών τιμολόγησης, των καναλιών διανομής και του μείγματος
   προώθησης, όλα σχεδιασμένα για να τοποθετήσουν τη Θεσσαλονίκη ως αξιόπιστο
   και επιθυμητό προορισμό ιατρικού τουρισμού. Με την εφαρμογή των προτεινόμενων
   στρατηγικών, η Θεσσαλονίκη μπορεί να προσελκύσει διεθνείς ασθενείς, να
   προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να εδραιώσει την εξέχουσα θέση της στην
   παγκόσμια κοινότητα της υγειονομικής περίθαλψης.
   Συμπερασματικά, η παρούσα διπλωματική εργασία προσφέρει μια λεπτομερή και
   συστηματική προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για
   τον ιατρικό τουρισμό στη Θεσσαλονίκη. Αξιοποιώντας τα μοναδικά πλεονεκτήματά
   της και ευθυγραμμιζόμενη με τις εξελισσόμενες ανάγκες των ιατρικών τουριστών, η
   Θεσσαλονίκη μπορεί να τοποθετηθεί ως κορυφαίος προορισμός για ιατρικές
   θεραπείες παγκόσμιας κλάσης και να συμβάλει στην ανάπτυξη και την επιτυχία του
   κλάδου του ιατρικού τουρισμού.

  • This essay provides an in-depth analysis of the strategic marketing plan for the
   development of medical tourism in Thessaloniki, Greece. With the rapid growth of
   medical tourism, cities and destinations have recognized the immense potential to
   position themselves as premier healthcare hubs. Thessaloniki, renowned for its rich
   history and thriving healthcare sector, aims to leverage this trend and establish itself
   as a leading destination for high-quality medical treatments and exceptional patient
   experiences.
   The essay begins by offering a comprehensive overview of the medical tourism
   industry, exploring its global growth trajectory, key drivers, and associated
   challenges. It then examines the principles of strategic marketing and their relevance
   within the context of medical tourism. Key concepts such as market analysis,
   customer segmentation, competitive positioning, and the marketing mix are discussed,
   providing the necessary foundation for the development of an effective strategic
   marketing plan.
   Further, the essay focuses on Thessaloniki as a medical tourism destination,
   conducting a meticulous analysis of its strengths, weaknesses, opportunities, and
   threats (SWOT) specific to the medical tourism context. This analysis highlights
   Thessaloniki's unique selling propositions, enabling the formulation of a targeted and
   differentiated marketing strategy tailored to the city's competitive advantages.
   The methodology section outlines the quantitative survey and questionnaire methods
   employed to gather valuable insights from potential medical tourists and stakeholders.
   These insights shed light on the preferences, expectations, and perceptions of the
   target customer segments, shaping the strategic marketing plan for Thessaloniki.
   Finally, the essay presents a comprehensive strategic marketing plan, encompassing a
   range of actionable recommendations and initiatives. These proposals cover various
   aspects, including product development, pricing strategies, distribution channels, and
   promotion mix, all designed to position Thessaloniki as a trusted and desirable
   medical tourism destination. By implementing the proposed strategies, Thessaloniki
   can attract international patients, drive economic growth, and establish its prominence
   in the global healthcare community.
   In conclusion, this essay offers a detailed and systematic approach to developing a
   strategic marketing plan for medical tourism in Thessaloniki. By leveraging its unique
   strengths and aligning with the evolving needs of medical tourists, Thessaloniki can
   position itself as a leading destination for world-class medical treatments and
   contribute to the growth and success of the medical tourism industry.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές