Μικρές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Βιωσιμότητα. Διερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Eco- Friendly Hotels στην Κέρκυρα.

Small Hotel Businesses and Sustainability. Investigating Prospects for the Development of Eco-Friendly Hotels in Corfu. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Ζαγκότση, Σμαράγδα
 8. Γιαννούκου, Ιωάννα
 9. Bιωσιμότητα | Μικρές ξενοδοχειακές μονάδες | Κέρκυρα | Περιβαλλοντικές επιπτώσεις | Κατανάλωση Ενέργειας | Εκπομπές Αερίων Ρύπων | Πρακτικές διατήρησης | Κατανάλωση νερού
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 11. 8
 12. 3
 13. 29
  • Η παρούσα  διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της εφαρμογής πρακτικών βιωσιμότητας σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες της Κέρκυρας. Η μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών των ξενοδοχειακών μονάδων όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές αερίων και τις πρακτικές μείωσης της κατανάλωσης νερού. Τα ερευνητικά ερωτήματα εξετάζουν τις πιθανές διαφορές στην εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης νερού και ενέργειας με βάση τη διάρκεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας και τα χρόνια λειτουργίας. Επιπλέον, η  εργασία  εξετάζει τη σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής απόδοσης των ξενοδοχειακών μονάδων και της έκτασης των πρακτικών εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων χρησιμοποιήθηκε μια μικτή ερευνητική μεθοδολογία, συνδυάζοντας ποιοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων με ποσοτικά δεδομένα που ελήφθησαν μέσω έρευνας ερωτηματολογίου. Η ποιοτική προσέγγιση επιτρέπει την αποτύπωση των προοπτικών υιοθέτησης φιλικών περιβαλλοντικά πρακτικών σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ τα ποσοτικά δεδομένα διευκολύνουν τη στατιστική ανάλυση. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των πρακτικών βιωσιμότητας σε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και να ενημερώσουν μελλοντικές στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  • This diploma thesis aims to investigate the implementation of sustainability practices in small hotels in Corfu. The study focuses on investigating the environmental impact of these hotels in terms of energy consumption, gas emissions and water consumption reduction practices. The research questions examine the possible differences in the implementation of water and energy saving practices based on the duration of operation of the hotel unit and the years of operation. In addition, the paper examines the relationship between the environmental performance of hotel units and the extent of water and energy saving practices. To achieve the research objectives, a mixed research methodology was used, combining qualitative data collected through semi-structured interviews with quantitative data obtained through questionnaire research. The qualitative approach allows mapping the prospects for adopting environmentally friendly practices in small hotel units, while quantitative data facilitate statistical analysis. The findings of this research can help strengthen sustainability practices in small hotels and inform future environmental management strategies.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές