«Οι Σύγχρονες Τάσεις (Τουρισμός Ειδικών Κινήτρων και Ψηφιακός Μετασχηματισμός) και η Εφαρμογή τους στην Ελλάδα»

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. Τσάρτας Πάρις
 8. Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Οικονομία Διαμοιρασμού, Υπερτουρισμός, Αναδυόμενοι Προορισμοί, Εναλλακτικός Τουρισμός
 9. ΔΤΕ60: Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων
 10. 1
 11. 11
 12. 74
  • <p>Το κύριο θέμα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση των αλλαγών που πραγματοποιούνται παγκοσμίως, οι οποίες συντελούν στο να δημιουργηθούν νέες τάσεις στον τουρισμό. Επιγραμματικά οι τάσεις αυτές είναι: Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Οικονομία Διαμοιρασμού και ο Εναλλακτικός Τουρισμός.<br />Στο βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας, αναλύεται για την κάθε μια από τις παραπάνω τάσεις με ποιο τρόπο προέκυψαν καθώς και ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που τις κατέστησαν ως τάσεις. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές (οι οποίες σε θεωρητικό επίπεδο βασίζονται σε τεκμηριωμένες έρευνες) σχετικά με το πώς η χώρα μας ανταποκρίνεται σε αυτές.<br />Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, που αποτελείται από την ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, με την χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου, ερευνάται η ανταπόκριση των Ελλήνων τουριστών στα νέα ψηφιακά δεδομένα, κατά την διαδικασία οργάνωσης, πραγματοποίησης και επιστροφής ενός ταξιδιού.<br />Τέλος, μετά το πέρας τόσο της βιβλιογραφίας όσο και της έρευνας, παρατίθενται ορισμένα συμπεράσματα που έχουν προκύψει σχετικά με την συγκεκριμένη θεματική, καθώς και προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην διεξαγωγή περισσότερων ερευνών.</p>
  • <p>The main subject of this Thesis is the identification and analysis of the changes that taking place worldwide, which contribute to the creation of new trends in tourism. Briefly these trends are: Digital Transformation, Sustainable Development, Sharing Economy and Alternative Tourism.<br />In the bibliographic part of the work, it is analyzed for each of the above trends, how they arose, as well as what are the factors that made them trends. In addition, there are reports (which, theoretically, are based on evidence-based research) about how our country is responding to them.<br />In the second part of the work, which consists of the quantitative research, carried out using a structured questionnaire, it is investigated the response of Greek tourists in the new digital capabilities, during the process of organizing a trip, making a trip and returning from a trip.<br />Finally, after the end of both the literature and the research parts, they are getting listed certain conclusions, that came up regarding the specific topic, as well as suggestions that could lead to the realization of more researches</p>
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές