Ηλεκτρονική τραπεζική και η δυσκολία υιοθέτησης της στην Ελλάδα από άτομα της τρίτης ηλικίας.

Electronic banking and the adoption difficulty in Greece by elderly people. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΛΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Ορφανός Βασίλειος
 8. Ορφανός Βασίλειος, Γαβαλάς Δημήτριος
 9. Ηλεκτρινική Τραπεζική, Ηλικιωμένοι, Τρίτη Ηλικία
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΗΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 11. 1
 12. 7
 13. 112
  • Η ηλεκτρονική τραπεζική, γνωστή και ως ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων (EFT), είναι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη μεταφορά κεφαλαίων απευθείας από έναν λογαριασμό σε άλλο, και όχι με επιταγή ή μετρητά. Γενικά, είναι μια μέθοδος τραπεζικής που οι πελάτες πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου.    

   Ο απώτερος σκοπός της εκπόνησης της εργασίας αυτής, είναι να συλλέξει, συζητήσει και παρουσιάσει βιβλιογραφικά καθώς και ερευνητικά δεδομένα, αναφορικά με την ηλεκτρονική τραπεζική και την δυσκολία υιοθέτησης αυτής από τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Έχει γίνει συλλογή από ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών μέσων τραπεζικής από άτομα τρίτης ηλικίας.  Η συλλογή των δεδομένων έχει γίνει με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο περιέχει ερωτήσεις «κλειστού τύπου». Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά, μέσω Google Forms και τυχαία, σε πολίτες τρίτης ηλικίας που διέμεναν στην Ελλάδα. Παρουσιάζουμε αναλυτικά και με σχετικά γραφήματα τα αποτελέσματα όλων των ευρημάτων της έρευνας και γίνεται μια σύγκριση με τα αναμενόμενα και μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως θα δούμε στην συνέχεια η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης τα ευρήματα προηγούμενων μελετών σχετικά με τη χαμηλή χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στους ηλικιωμένους. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης παρέχουν επίσης σχετικά πρακτικά δεδομένα και πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις τράπεζες να οικοδομήσουν μια ισχυρότερη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στη γήρανση του πληθυσμού και να εντείνουν τις προσπάθειες στον τομέα της ευαισθητοποίησης και ευαισθητοποίησης αυτού του πληθυσμού για να είναι καλά ενημερωμένοι και δεν είναι παραπληροφορημένος.

  • Electronic banking, also known as electronic funds transfer (EFT), is the use of electronic means to transfer funds directly from one account to another, rather than by check or cash. Generally, it is a method of banking that customers conduct transactions electronically over the Internet. The ultimate purpose of this work is to collect, discuss and present bibliographic and research data, regarding electronic banking and the difficulty of its adoption by the elderly. Research data has been collected on the adoption of electronic banking by seniors. The data has been collected using a questionnaire containing "closed type" questions. The questionnaires were distributed electronically, via Google Forms and randomly, to senior citizens residing in Greece. We present in detail and with relevant graphs the results of all research findings and a comparison is made with the expected and unexpected results. As we will see below, the study also confirms the findings of previous studies regarding the low use of electronic banking among the elderly. The findings of this study also provide relevant practical data and information that could help banks build a stronger customer relationship management by paying more attention to the aging population and intensify efforts in the area of ​​awareness and awareness of this population to they are well informed and not misinformed.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές