Κοστολόγηση και έλεγχος κόστους τεχνικών έργων

Cost estimation and cost control of construction projects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. Μπαλντούκας Αντώνιος
 8. Μπαλντούκας Αντώνιος | Λαγγούσης, Ανδρέας
 9. Προϋπολογισμός | Εκτίμηση Κόστους | Διαχείριση του Κόστους | Υπέρβαση κόστους | Υπέρβαση Προϋπολογισμού | Μέθοδοι Κοστολόγησης | Έλεγχος Κόστους
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) / ΔΧΤΔΕ
 11. 4
 12. 29
  • Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) αποτελεί ο προσδιορισμός και η ανάλυση όλων των πτυχών του κόστους των τεχνικών έργων. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι μέθοδοι εκτίμησης του κόστους των τεχνικών έργων, τα συστημάτων παρακολούθησης του κόστους σε όλες τις φάσεις ενός έργου, καθώς και οι βασικοί λόγοι υπέρβασης του κόστους, και ερευνώνται μέθοδοι για την καλύτερη οικονομική διαχείριση των έργων.

   Το πρόβλημα που διαπραγματεύεται η ΜΔΕ είναι ο εντοπισμό των λαθών που συμβαίνουν τόσο στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας του προϋπολογισμού των έργων όσο και στην φάση κατασκευής τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του κόστους με καταστροφικές συνέπειες σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενός έργου.

   Σκοπός της ΜΔΕ είναι ο εντοπισμός των αδυναμιών των κατασκευαστικών εταιρειών να συντάξουν μία ακριβή εκτίμηση και να διαχειριστούν τον διαθέσιμο  προϋπολογισμό,  καθώς και η παρουσίαση προτάσεων/ιδεών για την καλύτερη διαχείριση του κόστους με στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους.

   Το πρόβλημα προσεγγίζεται με την μέθοδο της “βιβλιογραφικής ανασκόπησης”, αναλύοντας υπάρχοντα δεδομένα από βιβλιογραφία και πραγματικά έργα. Η ανάπτυξη μεθόδου της ΜΔΕ αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια.

   Στην αρχή, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, περιγράφονται οι κατηγορίες κόστους των τεχνικών έργων και αναλύονται τα στάδια εκτίμησης και οι μέθοδοι εκτίμησης του κόστους. Στην συνέχεια αναλύονται οι κύριοι λόγοι της υπέρβασης του προϋπολογισμού σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. Δίνεται έμφαση στην σημαντικότητα της οικονομικής παρακολούθησης των έργων κατά την διάρκεια την εκτέλεσής τους και παρουσιάζονται οι μέθοδοι παρακολούθησης του κόστους και οι τρόποι βελτιστοποίησης της διαχείρισης του κόστους ώστε να μειωθούν οι οικονομικές αποκλίσεις μεταξύ αρχικής εκτίμησης και τελικού κόστους. Έπειτα αναλύεται μία μελέτη περίπτωσης με στοιχεία από ένα πραγματικό έργο μεγάλης κλίμακας - ένα Κατακόρυφο Φρέαρ Εξαερισμού και Κτίριο Εξυπηρέτησης Η/Μ (Ventilation Shaft & Headhouse), ως τμήμα ενός σιδηροδρομικού έργου 20 χιλιομέτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Παρατίθενται τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν όσον αφορά στην εκτίμηση και διαχείριση του κόστους λόγω της μεγάλης κλίμακας του έργου και περιγράφονται οι λύσεις που εφαρμόστηκαν για την αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση του έργου. Τέλος συγκρίνονται τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης με την βιβλιογραφία και εξετάζεται αν τα δεδομένα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης συμπίπτουν με την μελέτη περίπτωσης, ποια είναι τα σημεία ταύτισης και που υπάρχουν διαφοροποιήσεις/ελλείψεις.

  • The subject of this dissertation is the overview and analysis of all aspects of the cost of construction projects. More specifically, the analysis is focused on the cost estimate methods, cost monitoring systems in all project stages, the main causes of cost overrun in construction projects, as well as the most effective cost control techniques.

   The main issue analyzed within the dissertation is what can go wrong during both the estimate stage of a project and the execution phase, which results into cost overrun with disastrous consequences for all parties involved.

   The purpose of this dissertation is to identify the weaknesses of construction companies to prepare accurate estimates and to successfully monitor their budget, and to present suggestions/ideas for more effective cost management solutions aiming to mitigate consequences and maximize profit.

   The subject is approached with a desk research method, analyzing existing data from literature and real projects. The method of development of the dissertation consists of the following stages.

   Firstly, through a literature review, the multiple categories and types of costs are described, and the stages and methods of estimate are analyzed. The ultimate causes of cost overrun are identified and analyzed. Emphasis is placed on the importance of budget monitoring. Methods of budget monitoring and ways of optimizing cost management and reducing cost deviations are presented. A case study with evidence from a real large-scale project - a Ventilation Shaft & Headhouse, part of a 20 km railway project in the United Kingdom - is then analyzed. The problems encountered in terms of cost estimation and management due to the size of the project are listed and the solutions implemented for the most efficient financial management are described. Finally, the results of the case study are compared with the literature review, and it is examined whether the data of the literature review coincides with the case study, what are the points of identification and whether there are any differences/shortcomings.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές