Ικανοποίηση ή εξουθένωση από την εργασία. Μελέτη περίπτωσης: Ελληνικές συστημικές τράπεζες

Job satisfaction or burnout. Case study: Greek systemic banks (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 8. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΑΛΦΑΟΓΛΟΥ ΦAIΔΩΝ
 9. Eργασιακή ικανοποίηση | Επαγγελματική εξουθένωση | Ελληνικές συστημικές τράπεζες
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΤΡΑ51
 11. 2
 12. 9
 13. 109
 14. Περιλαμβάνει εικόνες, γραφήματα, πίνακες, παραρτήματα
 15. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού/Παπαλεξανδρή Νάνσυ
  • Η ικανοποίηση και εξουθένωση από την εργασία είναι έννοιες που απασχολούν πολλούς επαγγελματικούς κλάδους στη σημερινή εποχή και για την διερεύνησή τους γίνονται μελέτες και έρευνες διεθνώς. Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς στον τομέα παροχής υπηρεσιών και λόγω των ραγδαίων οικονομικών εξελίξεων των τελευταίων ετών έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Η παρούσα έρευνα αποτελεί προσπάθεια εκτίμησης των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης στις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν οι επιμέρους διαστάσεις της ικανοποίησης και εξουθένωσης, μέσω προσδιορισμού και διερεύνησης των παραγόντων και στοιχείων εκείνων της εργασίας που μπορούν δυνητικά ή να οδηγήσουν σε ικανοποίηση, είτε να ευθύνονται για την επαγγελματική εξουθένωση. Ελέγχτηκε επίσης η συσχέτιση των διαστάσεων τόσο μεταξύ των, όσο και με την ικανοποίηση ή εξουθένωση ως σύνολο, καθώς και η πιθανή επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων.

   Η έρευνα απευθύνθηκε σε υπαλλήλους καταστημάτων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, δηλαδή της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και της Eurobank. Πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε από 290 άτομα. Κατόπιν στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων προέκυψε ότι η εργασιακή ικανοποίηση βρίσκεται σε επίπεδα άνω του μετρίου, με  την ομάδα παραγόντων δικαιοσύνη και αμεροληψία να σημειώνει δυσαρέσκεια. Επίσης ενώ τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης είναι χαμηλότερα του μετρίου, όπως και της εξάντλησης, η εργασιακή αποδέσμευση σημειώνει μέτρια θετικά. Τέλος βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων και διαπιστώθηκε η επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών στους παράγοντες της ικανοποίησης και εξουθένωσης.

  • Job satisfaction and burnout are concepts than concern today many professional fields, so studies and researches are conducted internationally in order to examine them. The banking sector is one of the most demanding ones in the service sector and due to the rapid economic developments of recent years it has undergone significant changes. For this purpose, the individual dimensions of satisfaction and burnout were analyzed, by identifying and exploring the factors and elements of the work, that can potentially either lead to satisfaction, or be responsible for burnout. The correlation of the dimensions both among themselves and with satisfaction or burnout as a whole was also tested, as well as the possible effect of the respondents' demographic characteristics.

   The survey was addressed to branch employees of the four systemic banks, namely Piraeus Bank, National Bank, Alpha Bank and Eurobank. It was carried out through a questionnaire which was completed by 290 people. After data’s statistical analysis, it emerged that job satisfaction is at above average levels, with the group of equity and fairness factors showing dissatisfaction. Also, while the levels of burnout are below average, as well as exhaustion, disengagement from work is moderately positive. Finally, a positive correlation was found between the dimensions and the effect of demographic characteristics on the factors of satisfaction and burnout, was established.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές