Εφαρμογή κινητών για αξιολόγηση και καλλιέργεια βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων συμπεριφορών σε μαθητές

Mobile application to assess and cultivate sustainable and socially responsible behaviors in students (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 269
 7. Λαζαρίνης, Φώτιος
 8. Λαζαρίνης, Φώτιος | Ρίγγας, Δημήτριος | Βερύκιος Βασίλειος
 9. Bιωσιμότητα | Εκπαιδευτικά προγράμματα | Εφαρμογή για κινητά | Android Studio
 10. Πληροφοριακά Συστήματα - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 11. 2
 12. 24
 13. 15
  • Η βιωσιμότητα είναι μία λέξη που έχει εισχωρήσει στην καρδιά της σύγχρονης κοινωνίας. Από την διαχείριση που κάνουμε στους φυσικούς πόρους, μέχρι την αντίληψη που έχουμε για τον πλανήτη που παραλαμβάνουμε από τις προηγούμενες γενιές, η έννοια της βιωσιμότητας έχει καταλάβει μια κρίσιμη θέση στο παγκόσμιο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πεδίο.

   Βιώνοντας τον 21ο αιώνα, αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν την αειφορία του πλανήτη και την ευημερία των ανθρώπων που τον κατοικούν. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η εξάντληση των πόρων και η ανισότητα είναι οι πιο κραυγαλέες από τις προκλήσεις που απαιτούν άμεσα τη δράση μας.

   Στην παρούσα εργασία γίνεται έρευνα της ιστορίας της βιωσιμότητας, από τη στιγμή της γέννησής της μέχρι και σήμερα. Μελετώνται οι ορισμοί  που αφορούν την προσπάθεια σωστής διαχείρισης του πλανήτη, οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό, καθώς και η δράση των κρατών και των κοινωνιών. Η εργασία στη συνέχεια επικεντρώνεται στην συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στον πλανήτη και τη φύση, επισημαίνοντας πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση αυτή.

   Βασικό μέρος της εργασίας αποτελεί η εφαρμογή που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησής της, η οποία, μέσω ερωτήσεων και συμβουλών προς το χρήστη, λαμβάνει συμπεράσματα ως προς τη βιώσιμη συμπεριφορά των χρηστών, τα οποία εξάγει σε βάση δεδομένων αποθηκευμένη στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για android συσκευές και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διερευνήσουν τις γνώσεις και συνήθειές τους, να λάβουν πληροφορίες για την ανάπτυξη βιώσιμων τακτικών, καθώς και να αποθηκεύσουν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της εφαρμογής, ούτως ώστε να μπορούν να επαναλάβουν το ερωτηματολόγιο αργότερα στο μέλλον και να μπορούν να δουν την εξέλιξή τους. Σε κάθε κατηγορία ερωτήσεων που απαντά ο χρήστης, προτείνεται ένα πλάνο δράσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία και παραπέμπεται σε ιστοσελίδα που αναφέρει αναλυτικότερα το εκάστοτε πλάνο.

   Η εφαρμογή, εκτός των άλλων, περιέχει ερωτήσεις αξιολόγησής της ως προς τον αποτελεσματικό, αλλά και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της. Μέσω της αξιολόγησης, η οποία επίσης αποθηκεύεται σε online βάση δεδομένων, λαμβάνουμε τη γνώμη των χρηστών για την εφαρμογή μας.

  • Sustainability is a word that has entered in the heart of modern society. Taking into consideration our national resources’ management and our perception of the planet we received from former generations as well, the concept of sustainability has occupied a critical place in the global economic, political and social arena.

   Living in the 21st century, we face significant challenges that affect planet’s sustainability and peoples’ lives. Climate change, pollution, resource depletion and inequality are the most glaring of the challenges that require our immediate action.

   This paper surveys the history of sustainability, from its birth to the present day. Definitions relating to the effort for properly manage the planet are studied, as well as the methods that have been developed for this purpose, and actions of states and societies. Afterwards, the paper focuses on students' attitudes towards the planet and nature, pointing out how important the contribution of education is in this direction.

   A key part of the project is the application created in the context of the project, which, through questions and advice to the user, draws conclusions about the sustainable behavior of users, which are exported to a database stored on the internet. The application is designed for android devices and enables users to explore their knowledge and habits, obtain information on developing sustainable tactics, and store the answers to the questions in the application so that they can repeat the questionnaire later in the future and can see their evolution. For each category of questions answered by the user, an action plan is proposed for that category and a link is provided to a webpage detailing the plan in question.

   The application, among other things, contains questions for evaluating its effectiveness and pedagogical value. Through the evaluation, which is also stored in an online database, we obtain the users' opinion of our application.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές