Μέτρηση της συνολικής ικανοποίησης των καταναλωτών στην Ελλάδα από τις τραπεζικές υπηρεσίες

Measuring the overall satisfaction of consumers in Greece towards banking services (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Αλίνα, Χυζ
 8. Αλίνα Χυζ | Γκίκας, Γρηγόριος
 9. Ικανοποίηση, Τράπεζες, Ελλάδα
 10. Τραπεζική/ΤΡΑ50
 11. 1
 12. 32
 13. Πίνακες, Διαγράμματα
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τα επίπεδα συνολικής ικανοποίησης (overall satisfaction) των καταναλωτών στη Ελλάδα από τις υπηρεσίες των τραπεζών. Για αυτό τον λόγο, ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε πελάτες ελληνικών τραπεζών μέσω διαδικτύου. Συνολικά αποστάλθηκαν 170 ερωτηματολόγια και συγκεντρώθηκαν 98 απαντήσεις, επιτυγχάνοντας ποσοστό απόκρισης της τάξης του 57 %. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συνολική ικανοποίηση των καταναλωτών στην Ελλάδα από τις τραπεζικές υπηρεσίες κυμαίνεται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Η πρόοδος στο κομμάτι της ηλεκτρονικής τραπεζικής και η ποιότητα του προσωπικού των τραπεζών φαίνεται να είναι οι βασικότεροι παράγοντες που οδηγούν αυτή την ικανοποίηση. Ωστόσο, υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης, δεδομένο που καλεί τις διοικήσεις των τραπεζών να λάβουν μέτρα με στόχο την καλύτερη προσέγγιση των αναγκών των πελατών του. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι η ικανοποίηση από τις τραπεζικές υπηρεσίες σχετίζεται θετικά και οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα πιστότητας απέναντι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Με άλλα λόγια, όσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες τόσο πιο πιστοί μένουν στην τράπεζά τους στο μέλλον. Η σχέση αυτή υπογραμμίστηκε και σε άλλες έρευνες στη βιβλιογραφία, αναδεικνύοντας έτσι τους βαθύτερους δεσμούς ικανοποίησης και πιστότητας. 

  • The aim of this project was to investigate the levels of overall satisfaction of consumers in Greece towards bank services. Questionnaires were distributed to clients of Greek banks via the Internet. A total of 170 questionnaires were sent and 98 responses were collected, achieving a response rate of 57%. Data analysis was conducted with SPSS. The results of the survey showed that the overall satisfaction of consumers in Greece with banking services ranges at relatively satisfactory levels. Advances in electronic banking and the quality of bank staff seem to be the main factors driving this satisfaction. However, there is considerable room for improvement, a fact that calls for bank management to take measures aimed at better approaching the needs of its customers. Finally, the research showed that satisfaction with banking services is positively related and leads to increased levels of loyalty towards financial institutions. In other words, the more satisfied customers are, the more loyal they will be to their bank in the future. This relationship was also highlighted in other papers in the literature, highlighting the deeper association between satisfaction and loyalty.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές