Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού με χρήση τεχνολογιών Διαδικτύου, για την υποστήριξη της εκμάθησης των εννοιών του μαθήματος της Γ’ Λυκείου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον»

Development of Educational Software using Internet Technologies to support the learning of concepts of the High School’s Course entitled 'Development of Applications in Programming Environment' (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 227
 7. Κοζανίδης, Ελευθέριος
 8. Εκμάθηση θεωρίας αλγορίθμων, Vuejs, Quiz ερωτήσεων, Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον
 9. ΠΛΣ
 10. 2
 11. 6
 12. 22
 13. Εμπεριέχονται πίνακες, εικόνες, γραφήματα, διαγράμματα
  • Σκοπός την διπλωματικής εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα που με τη χρήση τεχνολογιών Διαδικτύου, υποστηρίζει την εκμάθηση των βασικών εννοιών του μαθήματος της Γ΄ Λυκείου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον».  Στόχος του πληροφοριακού συστήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο, ρίχνοντας φως στα σκοτεινά και δύσκολα σημεία της ύλης.

   Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η εφαρμογή έχει στην διάθεση του χρήστη-μαθητή, όλη τη βασική θεωρία, τους βασικούς αλγορίθμους και επεξηγεί τα δύσκολα σημεία σε κάθε έναν από αυτούς. Παρουσιάζει τα πιο συχνά λάθη που γίνονται από τους μαθητές στη χρήση των αλγορίθμων και με Quiz πολλαπλών ερωτήσεων ακτινογραφεί τον μαθητή, βρίσκει τις αδυναμίες του και παρουσιάζει στοχευμένα σε κάθε χρήστη-μαθητή, τη θεωρία που θα πρέπει να μελετήσει ώστε να βελτιώσει τις γνώσεις του. Έτσι, οι μαθητές, μελετώντας στοχευμένα ενότητες που τους προτείνει η εφαρμογή, από τη θεωρία που διαθέτει,  βελτιώνουν τις γνώσεις τους, αποκτούν γρήγορα εμπειρία στη χρήση των αλγορίθμων και κερδίζουν πολύτιμο χρόνο στην εκμάθηση και κατανόηση της ύλης των αλγορίθμων.

   Θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και τεχνολογίες που βελτιώνουν τον χρόνο ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος. Διαδικτυακές τεχνολογίες που θα κάνουν την εφαρμογή να έχει πολύ καλή απόκριση στις εντολές του χρήστη αλλά και με responsive web design ώστε να εμφανίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό και σε άλλες συσκευές, με μικρότερη οθόνη από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μερικές τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν είναι: Javascript (Vuejs ver 3), Nodejs, Vuetify και Mysql.

   Στο τέλος το πληροφοριακό σύστημα θα αξιολογηθεί από μαθητές της Γ΄ Λυκείου ως προς την ευχρηστία του και θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα από τις αξιολογήσεις τους.   

  • The purpose of the Diploma thesis is to develop an Information System that using Internet technologies, will support the learning of the basic concepts of the 3rd High School under the title "Development of Applications in Programming Environment". The purpose of the information system is to help the students of the Third High School and any other interested party, shedding light on the dark and difficult spots of the course.

   To achieve this goal, the application is providing to the user–student, all the necessary knowledge about the theory, basic algorithms and explains the difficult points in each of them. It presents the most common mistakes made by students in the use of algorithms and with multi -question quiz, finds his weaknesses and presents aimed at every user, the theory, that he will have to study to improve his knowledge. Thus, students, studying targeted modules proposed by the application, from its theory, improve their knowledge, quickly gain experience in the use of algorithms and earn valuable time in learning and understanding the core Knowledge of the presented algorithms.

   Open source technologies will be used to improve the time required for the development of the Information System. Used online technologies that will ensure a good response time for  the user's application interaction. Morover the responsive web design ensures that the application is properly executed by multiple devices apart from a personal computer, such as a mobile phone or a tablet. Some technologies to be used are: Javascript (Vuejs Ver 3), Nodejs, Vuetify and MySQL.

   Finally, the implementented information system will be evaluated by students of the 3rd High School in terms of his usability. The useful conclusions that will be drawn from their evaluations will be also presented.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές