Τουρισμός υπαίθρου στη περιοχή Ζαγόρι, Ήπειρος και η αξιολόγηση της τουριστικής εμπειρίας από τους επισκέπτες

Evaluation of the tourist experience by visitors of the region Zagori Epirus as a outdoor destination (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΡΕΣΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 156
 7. ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ
 8. ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΤΣΙΟΤΣΟΥ, ΡΟΔΟΥΛΑ
 9. Τουρισμός Υπαίθρου | Iκανοποίηση | τουριστική εμπειρία | Ζαγόρι | Ήπειρος
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 73
 13. 40
 14. Διαγράμματα - 28, Πίνακες - 38
 15. Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού / Ευστάθιος Βελισσαρίου
  • Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει αντικείμενο και σκοπό να αξιολογήσει την τουριστική εμπειρία που βιώνουν οι τουρίστες στη περιοχή Ζαγόρι. Συγκεκριμένα η έρευνα αφορά την καταγραφή των απόψεων των επισκεπτών της περιοχής Ζαγόρι σχετικά με την τουριστική εμπειρία που βίωσαν. Ο θεματικός τουρισμός και συγκεκριμένα ο τουρισμός υπαίθρου αποτελεί ένα μοντέλο τουρισμού το οποίο στις παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές που εφαρμόστηκε έδωσε ώθηση στη τοπική οικονομία και ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Επίσης οι αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει ο τουρισμός υπαίθρου συνδέονται με υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών. Το Ζαγόρι αποτελεί ένα προορισμό υπαίθρου που προσφέρει αυθεντικές και μοναδικές εμπειρίες λόγω του μεγάλου φυσικού και πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει. Εξαιτίας των παραπάνω δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο και προωθήθηκε σε τουρίστες που έχουν επισκεφτεί το Ζαγόρι με σκοπό τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας και την καταγραφή των απόψεων τους σε σχέση με την τουριστική εμπειρία που βίωσαν. Από την συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων συμπεραίνεται ότι η τουριστική εμπειρία που προσφέρει το Ζαγόρι επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών. Συγκεκριμένα οι 117 επισκέπτες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο παρουσιάζουν σύγκλιση και συμφωνία απόψεων σε μεγάλο βαθμό. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι καταγράφηκαν και οι απόψεις των επισκεπτών του Ζαγορίου που εξέφραζαν δυσαρέσκεια για κάποια χαρακτηριστικά της περιοχής.
  • The preparation of this thesis has the object and purpose of evaluating the tourist experience experienced by tourists in the Zagori region. Specifically, the research concerns the recording of the opinions of the visitors of the Zagori region regarding the tourist experience they experienced. Thematic tourism and specifically rural tourism is a model of tourism which in the border and remote areas applied gave a boost to the local economy and development of these areas. Also the authentic and unique experiences that rural tourism is associated with the highest ability to satisfy visitors. Zagori is a rural destination that offers authentic and unique experiences due to its great natural and cultural wealth. Because of the above, a questionnaire was created and forwarded to tourists who have visited Zagori in order to conduct a quantitative survey and record their opinions in relation to the tourist experience they experienced. From the comparative analysis of the results, it is concluded that the tourist experience offered by Zagori achieves high levels of visitor satisfaction. Specifically, the 117 visitors who responded to the questionnaire show convergence and agreement of opinions to a large extent. Finally, we must note that the opinions of visitors to Zagori who expressed dissatisfaction with some features of the area were also recorded.
 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές