Διαχείριση Υδατικών Πόρων-Τεχνολογία πόσιμου νερού

Water resources management and drinking water technology (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Καραγιάννης, Βάϊος
 8. Καραγιάννης, Βάϊος | Κορνάρος, Μιχαήλ
 9. Διαχείριση υδάτινων πόρων | Πόσιμο νερό
 10. Διαχείριση Αποβλήτων /ΔΙΑ50
 11. 1
 12. 4
 13. 58
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες. διαγράμματα, στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων, ερωτηματολόγιο
  • Στην παρούσα μελέτη, διερευνάται η διαχείριση υδάτινων πόρων και η τεχνολογία πόσιμου νερού, μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και μια ποσοτική έρευνα με διενέργεια ερωτηματολογίου, με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις του δείγματος σχετικά με την ποιότητα και την επάρκεια του πόσιμου νερού. Το δείγμα επιλέχθηκε μέσω δειγματοληψίας ευκολίας και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:

   1. Ποιες είναι οι απόψεις του δείγματος σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ελλάδα;
   2. Ποιες είναι οι απόψεις του δείγματος σχετικά την επάρκεια του πόσιμου νερού στην Ελλάδα;
   3. Σε ποιο βαθμό τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος επηρεάζουν τις απόψεις του σχετικά με την ποιότητα και την επάρκεια του πόσιμου νερού, στην Ελλάδα; 
     

   Το εργαλείο συλλογής των πρωτογενών δεδομένων αποτέλεσε ένα ερωτηματολόγιο 17 ερωτήσεων. Αφού σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιό της έρευνας, δημιουργήθηκε μια Φόρμα Google, και έτσι ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στους πιθανούς συμμετέχοντες στέλνοντας έναν σύνδεσμο μέσω email, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδικτυακών πλατφορμών. Μετά τη συλλογή των δεδομένων του ερωτηματολογίου (μέσω Google forms) τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα και αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSSv.26.

   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειονότητα του δείγματος καταναλώνει νερό βρύσης με φίλτρο και μόνο το ένα τρίτο περίπου του δείγματος απαντά ότι είναι ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό από το δίκτυο ύδρευσης τους. Περίπου ένας στα δύο άτομα του δείγματος θεωρούν ότι το νερό της βρύσης στην Ελλάδα είναι ασφαλές σε μέτριο βαθμό, ενώ η πλειονότητα δηλώνει πολύ ικανοποιημένη από την επάρκεια του νερού που του παρέχει η εταιρεία ύδρευσης, αν και γνωρίζει περιπτώσεις περιοχών στην Ελλάδα όπου οι ανάγκες σε νερό δεν ικανοποιούνται από ποσοτική αλλά και ποιοτική άποψη. Επιπρόσθετα, σχεδόν ένα στους δύο ερωτηθέντες δηλώνουν μέτρια ικανοποιημένοι από την σχέση ποιότητας-τιμής παροχής υπηρεσιών της εταιρίας ύδρευσης αλλά είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για καλύτερες υπηρεσίες παροχής πόσιμου νερού στην εταιρεία ύδρευσης. Όσον αφορά την άποψη του δείγματος για το εάν η κλιματική αλλαγή αφορά την κατάσταση των υδάτινων σωμάτων του Υδατικού τους Διαμερίσματος, σχεδόν οι μισοί απάντησαν ότι τους αφορά, ενώ παραπάνω από τους μισούς δήλωσαν ότι ελέγχουν τη χρήση του νερού στο σπίτι και στη δουλειά και εφαρμόζουν πρακτικές οικονομίας.

         Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή σε ποιο βαθμό τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος επηρεάζουν τις απόψεις του δείγματος σχετικά με την ποιότητα και την επάρκεια του πόσιμου νερού, στην Ελλάδα, αρχικά βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που απαντούν οι άντρες από τις γυναίκες στο εάν θεωρούν το νερό της βρύσης στην Ελλάδα ασφαλές και στο εάν είναι ικανοποιημένοι από την επάρκεια του νερού που παρέχει η εταιρεία ύδρευσης τους. Επίσης, βρέθηκε ότι η ηλικία είναι στατιστικά σημαντική για τον τρόπο που απαντάει το δείγμα στις ερωτήσεις 1. Γνωρίζετε περιπτώσεις περιοχών στην Ελλάδα όπου οι ανάγκες σε νερό δεν ικανοποιούνται από ποσοτικής απόψεως;  2. Θεωρείτε ότι αποδίδετε στο νερό το σεβασμό που του αναλογεί ως ένας πολύτιμος φυσικός πόρος δύσκολα ανανεώσιμος;. Ακόμη διαπιστώθηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο είναι στατιστικά σημαντικό για τον τρόπο που απαντάει το δείγμα στις ερωτήσεις 1. Θεωρείτε ότι το νερό της βρύσης στην Ελλάδα είναι ασφαλές, 2. Γνωρίζετε περιπτώσεις περιοχών στην Ελλάδα όπου οι ανάγκες σε νερό δεν ικανοποιούνται από ποσοτικής απόψεως, 3. Γνωρίζετε περιπτώσεις όπου οι ανάγκες σε νερό δεν ικανοποιούνται από ποιοτικής απόψεως;, 4. Θα ήσασταν διατεθειμένος/η να πληρώσετε παραπάνω για καλύτερες υπηρεσίες παροχής πόσιμου νερού στην εταιρεία ύδρευσης; 5. Θεωρείτε ότι αποδίδετε στο νερό το σεβασμό που του αναλογεί ως ένας πολύτιμος φυσικός πόρος δύσκολα ανανεώσιμος;, ενώ αντίθετα για το πού κατοικούν οι ερωτώμενοι (σε πόλη, κωμόπολη ή ύπαιθρο) και το εισόδημα βρέθηκε  ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στον τρόπο που απαντούν στις ερωτήσεις.

  • Ιn the present study, water resources management and drinking water technology are investigated, through a literature review as well as a quantitative questionnaire survey, in order to explore the opinions of the sample regarding the quality and adequacy of drinking water. The sample was selected through convenience sampling and the research questions were as follows:

   • What are the views of the sample regarding the quality of drinking water in Greece?
   • What are the views of the sample regarding the adequacy of drinking water in Greece?
   • To what extent do the demographic characteristics of the sample influence the opinions of the sample regarding the quality and adequacy of drinking water in Greece?

   The primary data collection tool was a questionnaire of 17 questions. After the survey questionnaire was designed, a Google Form was created, and thus the questionnaire was shared with potential participants by sending a link via email, social media, or other online platforms. After the collection of the questionnaire data (via Google forms) the data were appropriately coded and analyzed with the statistical program SPSS v.26.

   According to the results of the survey, the majority of the sample consumes tap water with a filter and only about a third of the sample answers that they are satisfied to a large extent with their water supply network. About one in two people in the sample consider that the tap water in Greece is moderately safe, while the majority declares that they are very satisfied with the adequacy of the water provided by the water supply company, although they know of cases of areas in Greece where the needs for water are not satisfied from a quantitative but also a qualitative point of view. In addition, almost one in two respondents are moderately satisfied with the water company's value for money but are willing to pay more for better drinking water services at the water company. Regarding the sample's view of whether climate change affects the state of water bodies in their Water District, almost half answered that it affects them, while more than half said that they control water use at home and at work and implement economy practices.

   Regarding the third research question, about how the demographic characteristics of the sample influence the opinions of the sample regarding the quality and adequacy of drinking water, in Greece, it was initially found that there is a statistically significant difference between the way men from women on whether they consider the tap water in Greece to be safe and whether they are satisfied with the adequacy of the water provided by their water company. Also, it was found that age is statistically significant for the way the sample answers questions 1. Do you know any cases of areas in Greece where water needs are not met from a quantitative point of view? And 2. Do you think you give water the respect it deserves as a precious natural resource that is difficult to renew?. It was also found that the educational level is statistically significant for the way the sample answers the questions 1. Do you think that the tap water in Greece is safe, 2. Do you know cases of areas in Greece where water needs are not met from a quantitative point of view, 3 .Do you know of cases where water needs are not met in terms of quality?, 4.Would you be willing to pay more for better drinking water services from the water company?  5. Do you think that you give water the respect it deserves as a precious natural resource that is difficult to renew?, while on the contrary where the respondents live (in a city, town or countryside) and income it was found that there is no statistically significant relationship between way they answer the questions.

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.