Στάσεις και αντιλήψεις των Ελλήνων τουριστών απέναντι στα Smart Hotels

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΧΝΙΑΔΗΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. Σκούλτσος, Σοφοκλής
 8. Tουρισμός | τουριστικές επιχειρήσεις | ξενοδοχεία | ΕΞΥΠΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
 9. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ ΠΣΔΤΕ
 10. 1
 11. 10
 12. 40
  • Ένα από τα σύγχρονα ζητήματα στην τουριστική και ειδικότερα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία έχει επιφέρει έναν νέο τύπου ξενοδοχείων τα smart hotels. Ολοένα και περισσότερα ξενοδοχεία προσπαθούν να προσφέρουν εξατομικευμένες και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, εφαρμογών και καινοτομιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των έξυπνων ξενοδοχείων, η εξέλιξη των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και υλοποιείται η ανάλυση SWOT για τη συγκεκριμένη μορφή ξενοδοχείων. Επίσης, παρουσιάζονται κάποια από τα έξυπνα ξενοδοχεία που υπάρχουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παρουσιάζονται και ευρήματα ερευνών που έχουν υλοποιηθεί σχετικά με τις στάσεις και αντιλήψεις των καταναλωτών. Επιπρόσθετα, υλοποιείται και πρωτογενής έρευνα σε Έλληνες τουρίστες που αφορά τα έξυπνα ξενοδοχεία. Τα αποτελέσματα από το δείγμα των 102 συμμετεχόντων αναδεικνύουν πως οι Έλληνες τουρίστες δεν επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό τα έξυπνα ξενοδοχεία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τους Έλληνες τουρίστες στα έξυπνα ξενοδοχεία. Επιπλέον, ένα ποσοστό του δείγματος αναφέρει πως θα πλήρωνε κάποιο ποσό επιπλέον για να έχει πρόσβαση στις εξατομικευμένες υπηρεσίες των έξυπνων ξενοδοχείων.

  • One of the contemporary issues in the tourism and especially in the hotel industry is the use of new technologies, which has brought about a new type of hotel, the smart hotels. More and more hotels are trying to offer personalized and modernized services to their customers with the use of new technologies, applications and innovations. This paper presents the basic elements of smart hotels, the evolution of hotel services and implements the SWOT analysis for this specific type of hotel. Also, some of the smart hotels that exist in Greece and in Europe are presented. Findings from research conducted on consumer attitudes and perceptions are also presented. In addition, a primary survey of Greek tourists regarding smart hotels is being implemented. The results from the sample of 102 participants show that Greek tourists do not choose smart hotels to a large extent. Nevertheless, there are specific services that interest Greek tourists in smart hotels. In addition, a percentage of the sample states that they would pay an extra amount to have access to the personalized services of smart hotels

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές