Σχεδιασμός και Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων από Live Streaming Σταθμό

Design and Implementation of a Copyright Management System for a Live Streaming Station (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΙΛΛΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 332
 7. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΝΑΒΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 9. Πληροφοριακά Συστήματα | Μουσική Βιομηχανία | Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα | ΕΔΕΜ | Aυτοδιαχείριση | Grammo | Ερατώ | Απόλλων | GEA
 10. Γλώσσες Προγραμματισμού και Τεχνολογία Λογισμικού / ΠΛΣ 50
 11. 2
 12. 8
 13. 31
 14. Διαγράμματα, Εικόνες, Γραφικές Παραστάσεις
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την σχεδίαση και την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα βοηθάει τους μουσικούς παραγωγούς να δημιουργούν λίστες τραγουδιών (playlists) και να τις υποβάλλουν στους φορείς διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.


   Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την μουσική βιομηχανία, τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα στην Ελλάδα και τους σταθμούς ζωντανής ροής μετάδοσης. Στην συνέχεια, ακολουθεί ο σχεδιασμός και η ανάλυση των απαιτήσεων της εφαρμογής καθώς και η περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης. Έπειτα, παραθέτονται τα αποτελέσματα της υλοποίησης και στην συνέχεια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα.

  • The current thesis aims to design and implement a web application that will assist music producers in creating playlists and submitting them to copyright and related rights management agencies.


   Initially, reference is made to the research carried out regarding the music industry, intellectual and related rights in Greece and live streaming stations. Then follows the design and analysis of the application requirements as well as the description of the implementation process. Then, the results of the implementation are listed, followed by the results of the evaluation of the application. The paper concludes with the conclusions.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές