Βελτιώνοντας την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα των αστικών πόλεων μέσω της αναβάθμισης των Οικοδομικών Τετραγώνων

Improving the environmental resilience of urban cities through the upgrading of Urban Blocks (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΚΤΑΠΟΤΗΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. Σταματία Κοντογιάννη
 8. Σταματία Κοντογιάννη | Γρηγόριος Λ. Κυριακόπουλος | Ευθύμιος Ζέρβας
 9. Οικοδομικό τετράγωνο | περιβαλλοντικός σχεδιασμός | βιοκλιματικός σχεδιασμός | ενεργειακή αναβάθμιση | ποιότητα ζωής στο οικιστικό περιβάλλον
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
 11. 2
 12. 15
 13. 54
 14. Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 15. Αξαρλή, Κ., Γιάννας, Σ., Ευαγγελινός, Ε., Ζαχαρόπουλος, Η., Μάρδα, Ν. (2001). Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου, Τόμος Α. ΕΑΠ, Πάτρα.
  • Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εστιάζει στην ανάλυση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς υφιστάμενων κτιρίων σε ένα Οικοδομικό Τετράγωνο και στην αξιολόγηση της επίδρασης προτεινόμενων μέτρων και προτάσεων στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάδειξη της συμβολής που μπορούν να έχουν τα κτίρια ως "ενιαίο σώμα" στην ενεργειακή απόδοση και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της πόλης.

   Η εργασία περιλαμβάνει μια λεπτομερή ανάλυση των υφιστάμενων κτιρίων στο Οικοδομικό Τετράγωνο, εξετάζοντας την ενεργειακή τους απόδοση και την περιβαλλοντική συμπεριφορά. Με βάση αυτήν την ανάλυση, προτείνονται στρατηγικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και νέες ενεργειακές τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στο Οικοδομικό Τετράγωνο με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος.

   Οι προτάσεις και οι συστάσεις που προκύπτουν από την εργασία αποσκοπούν στην προώθηση μιας αειφόρου προσέγγισης στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των κτιρίων στο Οικοδομικό Τετράγωνο. Μέσω συστάσεων και προτάσεων, αποσκοπούμε στην προώθηση μιας πιο αειφόρου προσέγγισης στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των κτιρίων στο Οικοδομικό Τετράγωνο, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και το αστικό περιβάλλον γενικότερα.

   Συνολικά, η εργασία αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Οικοδομικό Τετράγωνο ως "ενιαίο σώμα" σε σχέση με τη μεμονωμένη αναβάθμιση κτιρίων. Με τις προτάσεις της, επιδιώκεται η προώθηση μιας πιο βιώσιμης προσέγγισης στην ανάπτυξη του Οικοδομικού Τετράγωνου, προσφέροντας βελτιωμένη ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος για τους κατοίκους και την πόλη γενικότερα.

  • The work focuses on the analysis of the energy and environmental performance of existing buildings within an Urban Square and the evaluation of the impact of proposed measures and recommendations on improving the quality of the urban environment. The objective of this work is to highlight the contribution that buildings, as a "unified body," can have on energy efficiency and the promotion of sustainable urban development.

   The work includes a detailed analysis of the existing buildings in the Urban Square, examining their energy performance and environmental behavior. Based on this analysis, strategies of bioclimatic design principles and new energy technologies are proposed for implementation in the Urban Square, aiming to improve energy efficiency and the quality of the environment.

   The proposals and recommendations arising from the work aim to promote a sustainable approach to the design and operation of buildings in the Urban Square. Through recommendations and proposals, the goal is to foster a more sustainable approach to the design and operation of buildings in the Urban Square, in order to enhance the quality of life for residents and the urban environment as a whole.

   Overall, the work highlights the challenges and opportunities offered by the Urban Square as a "unified body" in relation to individual building upgrades. With its proposals, it seeks to promote a more sustainable approach to the development of the Urban Square, offering improved quality of life and environment for residents and the city as a whole.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές