Ανάπτυξη Πράσινων Σημείων στο Δήμο Ζακύνθου – Καλές Πρακτικές και Προβλήματα Εφαρμογής

Development of green points in Municipality of Zakynthos – Good practices and applications problems (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΝΙΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 6 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Κύζας, Γεώργιος
 8. Κύζας, Γεώργιος, Μπάρτζας, Γεώργιος
 9. Κυκλική Οικονομία, Στερεά απόβλητα, Πράσινα Σημεία, Διαλογή στην Πηγή
 10. ΔΙΑ51
 11. 6
 12. 44
  • Η διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων αναδεικνύεται ως μείζον πρόβλημα για τον κοινωνικό ιστό και τις τοπικές κοινωνίες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αγαθών, η βιομηχανοποίηση πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, οδηγεί το μέχρι πρότινος σύστημα διαχείρισης των ΑΣΑ σε κορεσμό. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη μιας νέας προσέγγισης στο εν λόγω ζήτημα που θα συμπεριλαμβάνει τις αρχές της Κυκλικές Οικονομίας έτσι ώστε η όποια ανάπτυξη να είναι ταυτόχρονα και βιώσιμη τουλάχιστον στο κομμάτι των ΑΣΑ. Η εφαρμογή των αρχών έχει σαν βάση τη διαλογή των ΑΣΑ έτσι ώστε το όλο σύστημα να αποφορτίζεται. Στην Ελλάδα η διαλογή αυτή γίνεται πράξη με το θεσμό των Πράσινων Σημείων. Η ανάπτυξη ενός δικτύου Πράσινων Σημείων στη Ζάκυνθο, ενός σημαντικού τμήματος κάθε βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, είναι το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Αφού τονίζεται η σημασία της Κυκλικής Οικονομίας και αναφέρονται παρόμοιες καλές πρακτικές "διαλογής στην πηγή" των στερεών αποβλήτων ανά τον κόσμο, κατατίθεται μια πρόταση για δημιουργία δικτύου Πράσινων Σημείων στο νησί. Η πρόταση αξιολογείται ως προς τις προϋποθέσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού και εν συνεχεία γίνεται αναφορά στα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή της πρότασης.

  • Urban Solid Waste management emerges as major problem of society worldwide. The everrising level of production aside with the industralization of mwny developing countries, contribute to saturation of the current management system of urban solid waste. Thus, the need for a new approach to thiw issue that will include the principles of Circular Economy is quite obvious, insofar any development is characterized as sustainable, at least in the area og solid waste. The application of these principles needs to be based on the sorting of solid waste so that the whole system is discharged. In Greece, Urban Solid Waste sorting is implemented via the institution of Green Points. The development of a network of Green Points in Zakynthos Island, an important part of every viable Urban Solid Watse management system, is the case of the current study. While Circular Economy is highlighted and similar good practices arouhd the world are reported, a proposal is evaluated via the prerequisities and the island' s special features and consequently the potential problems are mentioned, as far as it concerns its implementation

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές