Ο ρόλος των εμπλεκόμενων τουριστικών φορέων στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου των τουριστικών προορισμών. Μελέτη περίπτωσης: η νήσος των Παξών

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΟΥΛΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δρ
 8. Τουριστική ανάπτυξη, τουριστικοί φορείς, εποχικότητα τουρισμού, Παξοί
 9. ΔΤΕ50
 10. 1
 11. 25
 12. 20
  • Ένα από τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό τουρισμό και τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς είναι η εποχικότητα στην τουριστική κίνηση, μιας και η πλειονότητα των τουριστών επισκέπτονται τις περιοχές αυτές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η τουριστική εποχικότητα αποτελεί παράγοντα, που μπορεί να οδηγήσει σε μη ισόρροπη και στρεβλή ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών, όπως επίσης και να υπονομεύσει την αειφόρο παρουσία τους. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι απαραίτητο οι εμπλεκόμενοι τουριστικοί φορείς να εφαρμόζουν κατάλληλες δράσεις, με σκοπό να αντιμετωπίζεται η εποχικότητα στην τουριστική κίνηση των τουριστικών προορισμών.

   Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζεται το ζήτημα της εποχικότητας στον τουριστικό προορισμό των Παξών και ο ρόλος των εμπλεκόμενων τουριστικών φορέων στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στο νησί. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 40 άτομα που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα των Παξών, είτε σε δημόσιους οργανισμούς είτε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις / οργανισμούς από 05/04/2023 έως 20/04/2023, καθώς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ένα βασικό αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι ότι οι συμμετέχοντες έδειξαν επίγνωση για τη σημασία της αντιμετώπισης της εποχικότητας στην τουριστική κίνηση των Παξών. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται να γίνουν συντονισμένες δράσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς των Παξών, ώστε να γίνουν τουριστικός προορισμός 4 εποχών. Κάποιες από τις προτεινόμενες αυτές ενέργειες αντιστοιχούν στην προώθηση δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού από τους ιδιωτικούς φορείς των Παξών, στην ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού, στην βελτίωση των τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων για να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις των τουριστών τους χειμερινούς μήνες, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη τουριστικών πακέτων κατά τη διάρκεια διάφορων εθνικών και θρησκευτικών εορτών για τους Έλληνες τουρίστες.

  • One of the main issues concerning Greek tourism and Greek tourist destinations is the seasonality of tourist traffic, since the majority of tourists visit these areas during the summer months. Tourist seasonality is a factor that can lead to unbalanced and distorted development of tourist destinations, as well as undermine their sustainable presence. Therefore, it is necessary for the tourism agencies involved to implement appropriate actions, in order to deal with seasonality in the tourist traffic of the tourist destinations.

   This thesis examines the issue of seasonality in the tourist destination of Paxos island and the role of the involved tourist agencies in extending the tourist season. 40 people employed in the tourism sector of Paxos island, either in public organizations or in private companies / organizations, participated in this research from 04/05/2023 to 04/20/2023, as they completed a questionnaire with closed-ended questions. A key result of this research is that the participants showed significant awareness of the importance of dealing with seasonality in tourist traffic for Paxos island. At the same time, it was found that coordinated actions need to be taken by public and private organizations of Paxos island, so that this area becomes a tourist destination of 4 seasons. Some of these proposed actions correspond to the promotion of alternative tourism activities by the private operators of Paxos island, the strengthening of the island's ferry connection, the improvement of tourist facilities and businesses to cope with the demands of tourists in the winter months, as well as the development of tourist packages during various national and religious holidays for Greek tourists.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές