Κυκλική οικονομία και διαχείριση συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης

Circular economy and management of specific waste streams of industrial origin (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 55
 7. Ντούγιας, Σπυριδων
 8. Αντωνοπούλου, Γεωργία
 9. Απόβλητα συσκευασιών | Kυκλική οικονομία | Βιολογικές Μέθοδοι Επεξεργασίας | Νομοθεσία | Aνακύκλωση | Θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑ 51
 11. 6
 12. 24
 13. Εικόνα 1 Τεχνολογογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Εικόνα 2 Η διαδικασία της κομποστοποίησης, Εικόνα 3 Στάδια αναερόβιας χώνευσης,Σχήμα 1 Παγκόσμια παραγωγή πλαστικών αποβλήτων το 2018, Πίνακας 1 Χημικοί παράμετροι υγρών αποβλήτων,Πίνακας 2 Στερεά απόβλητα (είδος-όγκος- εργασία ανάκτησης) βιομηχανικής μονάδας στη περιφέρεια της Θεσσαλίας ,Πίνακας 3 Ποσότητα καταναλωμένου νερού
  • Ο κλάδος της συσκευασίας αναπτύσσεται με πρωτοφανή ρυθμό. Η βιομηχανία συσκευασίας έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αποβλήτων μεταξύ άλλων βιονηχανικών τομέων. Στην Ε.Ε. τα απόβλητα που παράγονται από τη βιομηχανία συσκευασίας αυξήθηκαν σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Προκειμένου να μετριαστεί η δημιουργία αποβλήτων του τομέα της συσκευασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές, οι οποίες προωθούν τη μετάβαση προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι μέθοδοι διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων από μονάδες συσκευασίας φρούτων και λαχανικών στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, αναφέρονται οι Ευρωπαϊκές και Ελληνικές νομοθεσίες στις οποίες έχουν βασιστεί όλες οι βιομηχανίες τέτοιου είδους για τη σωστή και ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους. Τέλος, αναφέρονται το είδος και ο όγκος των αποβλήτων, για το έτος 2022, μίας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες συσκευασίας φρούτων και λαχανικών στη χώρα μας, η οποία εδρεύει στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Στόχος της εργασίας είναι η συλλογή δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση των αποβλήτων τέτοιων βιομηχανικών ρευμάτων με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας καθώς και η πληροφόρηση του κοινού για τα είδη και τον αριθμό των αποβλήτων.
  • The packaging industry is growing at an unprecedented rate. The packaging industry has one of the highest waste rates among many other sectors. In the EU, waste generated by the packaging industry has increased significantly in the last decade. In order to mitigate the packaging sector's waste generation, the European Commission is implementing policies and practices that promote the transition to a circular economy model. In this thesis, the methods of managing solid and liquid waste from fruit and vegetable packaging plants in the context of the circular economy are presented. Also, the European and Greek legislation on which all such industries have relied on for the correct and proper management of their waste is mentioned. Finally, the type and volume of waste for the year 2022 of one of the largest fruit and vegetable packaging industries in our country, located in the region of Thessaly, are mentioned. The aim of the study is to collect data in order to manage the waste of such industrial streams based on the principles of the circular economy and to inform the public about the types and volume of waste.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές