Βελτιστοποίηση Προσβάσιμης Αλυσίδας Μετακίνησης με τη Χρήση Ανάλυσης Σύζευξης

Optimization of an Accessible Mobility Chain With the Use of Conjoint Analysis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣTΥΛΙΑΝΗ ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Ναλμπάντης, Δημήτριος
 8. Παπαευθυμίου, Σπυρίδων | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Προσβασιμότητα | Αλυσίδα μετακίνησης | Βελτιστοποίηση | Ανάλυση Σύζευξης | Προσομοίωση αγοράς | Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) | Mεταφορές | Κινητικότητα | Accessibility | Mobility Chain | Optimization | Conjoint Analysis | Market simulation | People with Disability (PwD) | Transportation | Mobility
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ) / Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός (ΠΣΧ51)
 11. 3
 12. 6
 13. 47
 14. 24 Εικόνες, 36 Σχήματα, 38 Πίνακες
  • Η προσβασιμότητα και η εξάλειψη των φραγμών βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρκετές χώρες και πόλεις ανά τον κόσμο έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν νόμους και κανονισμούς για τη βελτίωση της προσβασιμότητας με επιτυχία, ωστόσο πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη για να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης της προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και εμποδιζόμενων ατόμων σε επίπεδο Προσβάσιμης Αλυσίδας Μετακίνησης (ΠΑΜ) με στόχο να μετριαστούν ή να εξαλειφθούν εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά στις καθημερινές τους μετακινήσεις. Η μέθοδος ανάλυσης που ακολουθήθηκε είναι η Ανάλυση Σύζευξης και πιο συγκεκριμένα η τεχνική Choice-Based Conjoint (CBC), χρησιμοποιώντας το λογισμικό Discover της εταιρείας Sawtooth Software. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπληρώθηκε από 165 άτομα και απευθύνθηκε σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Υπολογίστηκαν οι τιμές σημαντικότητας των χαρακτηριστικών μιας ΠΑΜ, οι χρησιμότητες των επιπέδων των χαρακτηριστικών, καθώς και τα μερίδια αγοράς των προϊόντων με προσομοίωση αγοράς για επτά (7) σενάρια. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά κατά σειρά κατάταξης βρέθηκαν να είναι τα εξής: i) Συγκοινωνίες (36,95%) με «Πλήρως προσβάσιμο δίκτυο Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών» (ΔΑΣ), ii) Πληροφόρηση (17,05%) με «Στατική πληροφόρηση (π.χ. χάρτες με προσβάσιμες διαδρομές)», ii) Διαδρομές (πεζοδρόμια και διαβάσεις) (17,00%) με «Πλήρως προσβάσιμες διαδρομές με ράμπες και όδευση τυφλών, σε διεπαφή με στάσεις Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών», iii) Προσβάσιμος προορισμός (15,12%) με «Προσβασιμότητα σε όλους τους προορισμούς», iv) Αφετηρία – Κατοικία (13,88%) με «Πλήρης προσβασιμότητα και διεπαφή με το εξωτερικό περιβάλλον)». Η βέλτιστη ΠΑΜ είχε μεγάλη διείσδυση στην αγορά και τα μερίδια προτίμησης της επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την προσβασιμότητα σε όλους τους προορισμούς και το πλήρως προσβάσιμο σύστημα ΔΑΣ. Εάν ήταν πλήρως προσβάσιμες οι ΠΑΜ, το μερίδιο αγοράς θα ήταν 92,34% περισσότερο από αυτό της υφιστάμενης κατάστασης!

  • Accessibility and the removal of barriers are at the heart of the European Commission’s strategy. Several countries and cities around the world have successfully enacted and implemented laws and regulations to improve accessibility, but much remains to be done to remove all barriers. In this thesis, an attempt is made to investigate the possibilities of optimizing the accessibility of People with Disability (PwD) and hindered persons at the level of the Accessible Mobility Chain (AMC) with the aim of mitigating or eliminating obstacles faced by these persons in their daily movements. The analysis method followed is the Conjoint Analysis and, more specifically, the Choice-Based Conjoint (CBC) technique, using the Discover software of the Sawtooth Software company. The research questionnaire was filled out by 165 people and was addressed to PwD and hindered people. The importance values of the attributes of a PAM, the utilities of the attribute levels, as well as the market shares of the products with market simulation for seven (7) scenarios were calculated. The most important attributes in order of ranking were found to be the following: i) Transportation (36.95%) with “Fully accessible Public Urban Transport network” (PUT), ii) Information (17.05%) with "Static information (e.g., maps with accessible routes),” ii) Routes (sidewalks and crossings) (17.00%) with “Fully accessible routes with ramps and guidance for the blind, interfaced with Public Urban Transport,” iii) Accessible destination (15 .12%) with “Accessibility to all destinations,” iv) Starting point – Residence (13.88%) with “Full accessibility and interface with the external environment).” The optimum PAM had high market penetration and its preference shares were greatly influenced by accessibility to all destinations and a fully accessible PUT system. If PAMs were fully accessible, the market share would be 92.34% more than the status quo!

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές