Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης αυτόνομου οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος

Methodological framework assessment of an autonomous photovoltaic system in a household (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙΛΑΡΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 5 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Μπάκος Δημήτριος
 8. αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, φωτοβολταϊκά πάνελ, αυτοπαραγωγή, ιδιό-κατανάλωση, μεθοδολογικό πλαίσιο, επένδυση, χρηματοοικονομική αξιολόγηση
 9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία/ΔΧΤΔΕ
 10. 8
 11. 6
  • Η ανάληψη ενός επενδυτικού έργου αποτελεί ταυτόχρονα και την ανάληψη ρίσκου. Η εκτίμηση αυτού του ρίσκου συμβάλει στον περιορισμό της αβεβαιότητας του έργου.

   Στη παρούσα εργασία, σκοπός είναι η διαμόρφωση μεθοδολογικού πλαισίου αξιολόγησης. Διερευνάται η περίπτωση ενός οικιακού αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με στόχο την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση των νοικοκυριών. Για την επίτευξη της έρευνας ζητήθηκαν προσφορές για τα κατασκευαστικά κόστη και τα κόστη λειτουργίας. Για την επενδυτική ζωή του έργου υπολογίστηκαν οι επιχορηγήσεις, το κόστος εξοπλισμού και τα κόστη πριν και μετά την εγκατάσταση ΦΒ συστήματος. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτει με τη χρήση της μεθόδου της Καθαρής Παρούσας Αξίας στις ετήσιες ταμειακές ροές για ένα ορισμένο επιτόκιο απόδοσης (r). Πραγματοποιείται ανάλυση του κινδύνου του αποτελέσματος και διεξάγεται το τελικό συμπέρασμα με τις πιθανές προτάσεις βελτίωσης του.

  • Undertaking an investment project is at the same time taking a risk. The assessment of this risk helps to reduce the uncertainty of the project.

   In this paper, the aim is to develop a methodological framework for evaluation. The case of a residential stand-alone photovoltaic system is investigated with the aim of energy independence of households. To achieve the research, quotations for construction and operation costs were requested. For the investment life of the project, subsidies, equipment costs and costs before and after PV system installation were calculated. The result of the evaluation is obtained by using the Net Present Value method on the annual cash flows for a certain rate of return (r). A risk analysis of the result is performed and the final conclusion with possible recommendations for improvement is carried out.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές