Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού Συμβουλευτική-Καθοδήγηση

Human Resource Skills Development Coaching-Mentoring (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ
 8. ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ | ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 9. Mentoring,executive coaching,μέντορας,προϊστάμενος,διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού,ΑΑΔΕ
 10. ΤΡΑΔΕ
 11. 1
 12. 18
 13. 78
 14. Περιέχει Ερωτηματολόγιο - Ανάλυση
  • Στην παρούσα διπλωματική μελετάται η σημασία του mentoring και του coaching στα πλαίσια της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού για τους οργανισμούς και, ειδικότερα, για τους εργαζόμενους. Στα πλαίσια της ανάλυσης γίνεται εστίαση στο τι αφορά το mentoring, που περιγράφεται και ερμηνεύεται ως μια διαδικασία μεταφοράς γνώσεων και της κουλτούρας του οργανισμού από έναν πιο έμπειρο συνάδελφο σε ένα νεότερο και εξετάζεται ο ρόλος του προϊστάμενου-μέντορα και γίνεται μια μελέτη και κριτική των βασικών θεωριών που υφίστανται στη διεθνή βιβλιογραφία για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και αναλύεται ο ρόλος του executive coaching στους οργανισμούς. Αυτή η πρακτική της επαγγελματικής συμβουλευτικής προκύπτει πως είναι μια διαδικασία που δεν σχετίζεται με την ατομική συμβουλευτική ή την ψυχοθεραπεία, αλλά με την οργάνωση της εργασίας, την κοινή θέση στόχων και την αναζήτηση μεθόδων να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Για την εμπειρική διερεύνηση αυτών των ζητημάτων επιλέχθηκε η εστίαση στον δημόσιο τομέα, συγκεκριμένα, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τους εργαζόμενους στα τελωνεία, τις εφορίες και τη χημική υπηρεσία της εν λόγω Αρχής. Η έρευνα έγινε σε δείγμα ν=130 συμμετέχοντες και έδειξε πως υπάρχει περιορισμένη τάση για executive coaching στην εν λόγω υπηρεσία, ωστόσο, υπάρχει αναγνώριση της σημασίας του mentoring στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και την ενίσχυση της ικανοποίησης του εργαζόμενου. Αντίστοιχα, και οι μέντορες, όμως, ωφελούνται από τη διαδικασία αυτή και θεωρούν πως μπορούν να προσφέρουν πολλά στους νέους εργαζόμενους.

   Λέξεις κλειδιά

   Mentoring, executive coaching, μέντορας, προϊστάμενος, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ΑΑΔΕ


  • In this thesis, the importance of mentoring and coaching is studied in the context of human resource management for organizations and, in particular, for employees. In the context of the analysis, there is a focus on what mentoring is about, which is described and interpreted as a process of transferring knowledge and the culture of the organization from a more experienced colleague or senior to a junior. Additionally, the role of the supervisor-mentor is examined and a study and critique of the main theories that exist in the international literature on human resource management and the role of executive coaching in organizations is analyzed. This practice of professional counseling turns out to be a process that is not related to individual counseling or psychotherapy, but to the organization of work, the common setting of goals and the search for methods to achieve these goals. To empirically investigate these issues, the research project that took place as part of the writing of the thesis, focused on the public sector, namely the AADE and its customs’ department, tax authority and chemical service employees. The research was carried out on a sample of ν=130 participants and showed that there is a limited tendency for executive coaching in the service in question, however, there is recognition of the importance of mentoring in the management of human resources, the achievement of the strategic goals of public services as well as the strengthening of employee satisfaction. Accordingly, the mentors also benefit from this process and believe that they can offer a lot to new employees.

   Keywords

   Mentoring, executive coaching, mentor, supervisor, human resource management, AADE

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.