Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου με προσρόφηση σε υλικά που παρασκευάστηκαν από αγροδιατροφικά υπολείμματα

Treatment of olive mill effluents by adsorption onto materials prepared from agricultural residues (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΕΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. ΚΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΚΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 9. Υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου, προσρόφηση, αγροδιατροφικά υπολείμματα
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΔΙΑ50
 11. 166
 12. Εικόνες, Πίνακες
  • Η επεξεργασία των λυμάτων του ελαιοτριβείου (OMW) αποτελεί σημαντική περιβαλλοντική πρόκληση λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε οργανικά και τοξικών ενώσεων. Μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την αποκατάσταση των OMW είναι μέσω της προσρόφησης με χρήση υλικών που προέρχονται από υπολείμματα αγροδιατροφής.

   Τα υπολείμματα αγροδιατροφής, όπως οι φλούδες φρούτων, τα γεωργικά υποπροϊόντα και τα απόβλητα βιομάζας, είναι άφθονα διαθέσιμες και οικονομικά αποδοτικές πηγές για την παραγωγή προσροφητικών υλικών. Αυτά τα υπολείμματα μπορούν να υποστούν επεξεργασία και να τροποποιηθούν χημικά για να ενισχυθεί η ικανότητα προσρόφησης και η επιλεκτικότητά τους έναντι συγκεκριμένων ρύπων που υπάρχουν στα OMW.

   Οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη προσροφητικών ουσιών από διάφορα υπολείμματα αγροδιατροφής, όπως ο πυρήνας ελιάς, η φλούδα πορτοκαλιού, τα στέμφυλα και το κέλυφος αμυγδάλου, μεταξύ άλλων. Αυτά τα υπολείμματα είναι πλούσια σε κυτταρίνη, λιγνίνη και άλλες οργανικές ενώσεις που μπορούν να μετατραπούν σε πορώδη υλικά με εξαιρετικές ιδιότητες προσρόφησης.

   Η παρασκευή των προσροφητικών περιλαμβάνει διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής υλικού, του πλυσίματος, της ξήρανσης, της λείανσης και της χημικής τροποποίησης.

   Μελέτες προσρόφησης έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα αυτών των υλικών στην απομάκρυνση διαφόρων ρύπων από OMW, όπως φαινολικές ενώσεις, οργανική ύλη, βαρέα μέταλλα και άλλους ρύπους. Η διαδικασία προσρόφησης επηρεάζεται από παράγοντες όπως η αρχική συγκέντρωση ρύπων, ο χρόνος επαφής, το pH, η θερμοκρασία και η δόση του προσροφητικού. Η βελτιστοποίηση αυτών των παραμέτρων μπορεί να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της αφαίρεσης και να ελαχιστοποιήσει το κόστος της θεραπείας.

   Η επεξεργασία των OMW με προσρόφηση σε υλικά που παρασκευάζονται από υπολείμματα αγροδιατροφικών προϊόντων προσφέρει μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον λύση για την αποκατάσταση αυτών των απαιτητικών λυμάτων. Αντιμετωπίζει τόσο τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διάθεση των αποβλήτων απορριμμάτων όσο και την αξιοποίηση των υπολειμμάτων αγροδιατροφικών προϊόντων, συμβάλλοντας σε μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας.

   Συμπερασματικά, η χρήση υπολειμμάτων αγροδιατροφής ως πρόδρομων ουσιών για προσροφητικά υλικά αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη οδό για την αντιμετώπιση των OMW. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα για τη βελτιστοποίηση των μεθόδων προετοιμασίας, τη διερεύνηση νέων υλικών και την κλιμάκωση της διαδικασίας προσρόφησης για βιομηχανικές εφαρμογές.

  • The treatment of olive mill wastewater (OMW) poses a significant environmental challenge due to its high organic content and toxic compounds. One promising approach for the remediation of OMW is through adsorption using materials derived from agro-food residues.

   Agro-food residues, such as fruit peels, agricultural by-products, and biomass waste, are abundantly available and cost-effective sources for the production of adsorbent materials. These residues can be processed and chemically modified to enhance their adsorption capacity and selectivity towards specific contaminants present in OMW.

   Researchers have focused on the development of adsorbents from various agro-food residues, including olive pomace, orange peel, grape marc, and almond shell, among others. These residues are rich in cellulose, lignin, and other organic compounds that can be converted into porous materials with excellent adsorption properties.

   The preparation of adsorbents involves several steps, including material collection, washing, drying, grinding, and chemical modification.

   Adsorption studies have demonstrated the effectiveness of these materials in removing various pollutants from OMW, such as phenolic compounds, organic matter, heavy metals, and other contaminants. The adsorption process is influenced by factors like initial pollutant concentration, contact time, pH, temperature, and adsorbent dosage. Optimizing these parameters can maximize the removal efficiency and minimize the cost of treatment.

   The treatment of OMW by adsorption on materials prepared from agro-food residues offers a sustainable and eco-friendly solution for the remediation of this challenging wastewater. It addresses both the environmental issues associated with OMW disposal and the valorization of agro-food residues, contributing to a circular economy approach.

   In conclusion, the utilization of agro-food residues as precursors for adsorbent materials presents a promising avenue for the treatment of OMW. Further research and development in this field are necessary to optimize the preparation methods, explore new materials, and scale up the adsorption process for industrial applications.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές