Διερεύνηση των αντιλήψεων των πολιτών σχετικά με την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον βιοκλιματικό σχεδιασμό κατοικιών

Investigation of citizens' perceptions regarding the use of renewable energy sources in bioclimatic housing design (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. Γεώργιος Χατζηγεωργίου | Τεντης, Ευάγγελος
 9. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | βιοκλιματικός σχεδιασμός κατοικιών | απόψεις πολιτών
 10. ΔΧΤ60 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 11. 1
 12. 33
 13. πίνακες, γραφήματα ,ερωτηματολόγιο
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον βιοκλιματικό σχεδιασμό κατοικιών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των πολιτών σχετικά με την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον βιοκλιματικό σχεδιασμό κατοικιών. Από την έρευνα αναδεικνύεται η ανάγκη σχεδιασμού κατοικιών υπό την έννοια του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επιπλέον , οι πολίτες δεν φαίνεται να γνωρίζουν για τη διαφορά κόστους μεταξύ του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των συμβατικών λύσεων , ωστόσο θα  ήθελαν να κατοικούν σε βιοκλιματική κατοικία και θα έκτιζαν βιοκλιματική κατοικία. Σε περίπτωση χορήγησης οικονομικής επιδότησης  , οι πολίτες θα έμπαιναν σε διαδικασία ανακαίνισης της ήδη υπάρχουσας κατοικία τους. Ως το βασικότερο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής δόμησης ενός κτιρίου αναδείχτηκε το κατάλληλο σχήμα κατά τον άξονα ανατολής-δύσης και ακολουθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης της θερμικής αδράνειας όπου αυτό είναι δυνατό , ενώ σχετικά με τον βασικότερο λόγο για να εφαρμόσουν βιοκλιματικές τεχνικές στην κατοικία τους υποστηρίχθηκε κυρίως η εξοικονόμηση ενέργειας και ακολουθεί η καλύτερη ποιότητα ζωής. Τέλος , φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί σε βαθμό άνω του μετρίου οι εξής πρακτικές: διατήρηση ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα , προστασία από ισχυρούς χειμερινούς ανέμους , ελαχιστοποίηση των απωλειών θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα , προστασία από τον καλοκαιρινό ήλιο , ωφέλεια από τις καλοκαιρινές αύρες και απομάκρυνση της ζέστης που συσσωρεύεται το καλοκαίρι.

  • This work deals with the use of renewable energy sources in the bioclimatic design of houses. The purpose of this research is to investigate the views of citizens regarding the use of renewable energy sources in the bioclimatic design of homes. The research highlights the need to design homes in the sense of bioclimatic design. In addition , citizens do not seem to be aware of the cost difference between bioclimatic design and conventional solutions , yet they would like to live in a bioclimatic home and would build a bioclimatic home. In the case of granting a financial subsidy , the citizens would enter into the process of renovating their already existing residence. As the most basic feature of the architectural construction of a building , the appropriate shape along the east-west axis was highlighted , followed by the possibility of exploiting thermal inertia where this is possible , while regarding the most basic reason for applying bioclimatic techniques to their residence , the main support was the saving energy and the best quality of life follows. Finally , the following practices seem to have been adopted to an above average degree: maintaining sunshine during winter , protection from strong winter winds , minimizing heating losses during winter , protection from summer sun , benefit from summer breezes and removing the heat that accumulates in the summer.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές