Διερεύνηση της περιβαλλοντολογικής απόδοσης και δέσμευσης σε δράσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή στην τραπεζική απόδοση

Investigating environmental performance and commitment to climate change-related actions in banking performance (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ , ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΥΡΤΣΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ | E.S.G. | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 11. 141
 12. ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • Στην παρούσα διπλωματική εκπονείται εμπειρική μελέτη για το πώς επιδρά η περιβαλλοντική απόδοση στην χρηματοοικονομική απόδοση των τραπεζών. Αρχικά, παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της περιβαλλοντικής κρίσης και πώς οι σύγχρονες κοινωνίες άρχισαν να λαμβάνουν μέτρα σχετικά με τον περιορισμό της. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο τραπεζικός κλάδος και βασικά στοιχεία κινδύνου και απόδοσης τραπεζών τόσο από την σκοπιά των θεσμών (Βασιλεία) όσο και από την σκοπιά της τραπεζικής πρακτικής. Τέλος, παρουσιάζεται και εξετάζεται η επίδραση της περιβαλλοντικής απόδοσης στον πιστωτικό κίνδυνο και την χρηματοοικονομική απόδοση των τραπεζών. Χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο δείγμα τραπεζών για την περίοδο 2011-2019 και το πολυμεταβλητό μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης αναλύθηκαν οι επιπτώσεις που έχει η δέσμευση μιας τράπεζας στα κλιματικά ζητήματα στον πιστωτικό κίνδυνο με βάση την υπόθεση ότι οι τράπεζες που είναι πιο προσεκτικές στα περιβαλλοντικά ζητήματα τείνουν να αξιολογούν καλύτερα την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών τους και να επιλέγουν φιλικές προς το περιβάλλον και λιγότερο επικίνδυνες πελάτες (Gangi et al., 2019). Ως εκ τούτου, αναμένεται μια ισχυρότερη δέσμευση για την κλιματική αλλαγή να έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των τραπεζικών δανείων, μειώνοντας τον συνολικό πιστωτικό κίνδυνο.

   Τα κύρια αποτελέσματα από τη μελέτη αυτή δείχνουν ότι οι τράπεζες μπορούν να μειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο μόνο εάν έχουν μεσαία-υψηλά σκορ ευαισθητοποίησης για το κλίμα.

   Η μελέτη μας έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους διευθυντές τραπεζών, τις ρυθμιστικές αρχές, τις κυβερνήσεις και τους επενδυτές. Πρώτον, η παρούσα διπλωματική ενθαρρύνει τις τράπεζες να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους σε θέματα κλιματικής αλλαγής τοποθετώντας τον κλιματικό κίνδυνο μεταξύ των κύριων ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν (Faiella & Malvolti, 2020). Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την απόκτηση πλεονεκτημάτων στη φήμη αλλά και για τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης μειώνοντας το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου και αυξάνοντας έτσι τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (ΕΚΤ, 2020; Nieto, 2019). Με την σειρά της, η αυξημένη δέσμευση για τα κλιματικά ζητήματα θα μπορούσε να οδηγήσει τις τράπεζες στην ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (Raut et al., 2017) και διαχείρισης περιβαλλοντικού πιστωτικού κινδύνου (ECRM) (Mengze & Wei, 2015; Weber et al., 2008), μετριάζει τον κίνδυνο τραπεζών και βελτιώνει τη συνολική χρηματοπιστωτική σταθερότητα (EBA, 2020a; FSB, 2020). Ταυτόχρονα, οι επενδυτές έχουν έναν επιπλέον λόγο να επιλέγουν τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον τράπεζες όχι μόνο για ηθικούς λόγους αλλά και βάσει οικονομικών και χρηματοοικονομικών στόχων, καθώς τέτοιες τράπεζες, όπως δείχνει η διπλωματική, χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο κίνδυνο και τελικά καλύτερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

  • In this thesis, an empirical study is being conducted on how environmental performance affects banks financial performance. Initially, key elements of the environmental crisis and how modern societies began to take measures to reduce it are presented. The banking sector and key elements of bank risk and performance are presented both from the perspective of institutions (Basel) and from the point of view of banking practice. Finally, the impact of environmental performance on banks' credit risk and financial performance is presented and examined. Using a global sample of banks for the period 2011-2019 and the multivariate linear regression model, the impact of a bank's commitment to climate issues on credit risk was analyzed based on the assumption that banks that are more attentive to environmental issues tend to better assess the creditworthiness of their borrowers and select environmentally friendly and less risky customers (Gangi et al., 2019). Therefore, a stronger climate change commitment is expected to have a positive impact on the quality of bank loans, reducing overall credit risk.

   The main results from this study show that banks can only reduce credit risk if they have medium-high climate awareness scores.

   Our study has important implications for bank managers, regulators, governments and investors. First, this thesis encourages banks to strengthen their commitment to climate change issues by placing climate risk among the main issues to be addressed (Faiella & Malvolti, 2020). This is important not only to gain reputational advantages but also to improve financial performance by reducing the level of credit risk and thus increasing financial stability (ECB, 2020; Nieto, 2019). In turn, increased commitment to climate issues could lead banks to develop a more effective environmental management system (Raut et al., 2017) and environmental credit risk management (ECRM) (Mengze & Wei, 2015; Weber et al., 2008), mitigates bank risk and improves overall financial stability (EBA, 2020a; FSB, 2020). At the same time, investors have an additional reason to choose the most environmentally friendly banks not only for ethical reasons but also on the basis of economic and financial objectives, as such banks, as the diplomatic report shows, are characterized by lower risk and ultimately better financial stability.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές