Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ E-shop

THE ROLE OF EMPLOYEE TRAINING IN REDUCING OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN E-SHOP WAREHOUSES (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 9. Αποθήκη | e-shops | εκπαίδευση | ασφάλεια | ατύχημα | εργαζόμενος
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων / ΔΧΤ
 11. 84
  • Καθώς οι αποθήκες των e-shops συνεχίζουν να αυξάνονται και να επεκτείνονται λόγω της αυξημένης ζήτησης για ηλεκτρονικές αγορές, υπάρχει μια συσχετισμένη αύξηση στα εργατικά ατυχήματα. Οι εργαζόμενοι στις αποθήκες εργάζονται περισσότερο από ποτέ για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για προϊόντα που αποστέλλονται εύκολα στα σπίτια. Τα πιο κοινά αίτια εργατικών ατυχημάτων στις αποθήκες περιλαμβάνουν τοξικές ουσίες, εναέριους ρύπους, πτώσεις, την κακή εμβιομηχανική, τα μηχανήματα, τις ακραίες θερμοκρασίες, και την έλλειψη πολιτικών για τα προγράμματα ασφαλείας των εργαζομένων. Έχουν προταθεί διάφορα μέτρα για την μείωση των εργατικών ατυχημάτων στις σύγχρονες αποθήκες, και η εκπαίδευση ασφαλείας των εργαζομένων μπορεί να είναι μια από αυτές. Η εκπαίδευση στην εμβιομηχανική, τον χειρισμό ανυψωτικών, την πυρασφάλεια και η εκπαίδευση για την προσαρμογή της συμπεριφοράς είναι μόνο μερικά από τα είδη εκπαίδευσης που μπορούν να προάγουν την ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ υπάρχουν και καινούργια εργαλεία μάθησης, όπως η εικονική πραγματικότητα. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές μέθοδοι εκπαίδευσης όπως η μάθηση στη δουλειά, η υποστήριξη απόδοσης, το “shadowing”, η καθοδήγηση, η προπόνηση και η διδασκαλία στην τάξη. Η εκπαίδευση των εργαζομένων των αποθηκών συνοδεύεται από σημαντικά πιθανά οφέλη, όπως την ασφαλέστερη διαχείριση του εξοπλισμού, την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων, την αναγνώριση και επικοινωνία των κινδύνων, τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τους κανονισμούς ασφαλείας και την μείωση των ατυχημάτων. Αν και απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ασφαλείας στον τομέα των αποθηκών, η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να στραφεί στην διερεύνηση διαφορετικών θεμάτων εκπαίδευσης ασφαλείας και περιβαλλόντων μάθησης.

  • As e-commerce warehousing continues to grow and expand due to increased demand for online shopping, there is a corresponding increase in workplace accidents. Warehouse workers are working harder than ever to meet the demand for products that are easily shipped to homes. The most common causes of workplace accidents in warehouses include toxic substances, air pollutants, falls, poor biomechanics, machinery, extreme temperatures, and lack of policies for worker safety programs. Various measures have been proposed to reduce occupational accidents in modern warehouses, and worker safety training may be one of them. Biomechanics training, lift operation, fire safety and behavior modification training are just some of the types of training that can promote worker safety, and there are new learning tools such as virtual reality. In addition, there are many training methods such as learning on the job, performance support, shadowing, coaching, coaching and classroom teaching. Training warehouse workers comes with significant potential benefits, such as safer handling of equipment, performance of job duties, recognition and communication of hazards, compliance with safety policies and regulations, and reduction of accidents. Although more data are needed to support the effectiveness of safety training in the warehouse sector, future research could be directed towards investigating different safety training topics and learning environments.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές