ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

MANAGEMENT OF OBJECTIONS OF CONTRACTORS FOR PUBLIC PROJECT CONSTRUCTION (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ
 9. Ανάδοχος | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ | Δημόσιοι διαγωνισμοί | ΑΕΠΠ | Οικονομικός φορέας | Προδικαστική προσφυγή | Ενστάσεις Αναδόχων | ΕΝΣΤΑΣΗ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
 10. ΔΧΤ60
 11. 9
 12. 0
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Τα δημόσια έργα αποτελούν τη αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και της  ανάπτυξης και πολλά άτομα απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα σε αυτά τα έργα. Αυτή η διπλωματική εργασία ασχολείται με τις διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων και τυχόν διαφορές, διαφωνίες και ενστάσεις που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των αναδόχων και των κρατικών φορέων. Οι διάφορες προσφυγές και οι ενστάσεις είναι κάτι που αφορά και απασχολεί όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα δημόσιο έργο και πολλές φορές καθιστά αδύνατη την ομαλή ολοκλήρωση και εκτέλεση αυτού. Σκοπός μας είναι να μελετηθούν οι κείμενες διατάξεις και νομοθεσίες περί ενστάσεων και προσφυγών τόσο κατά την διαδικασία ανάθεσης – δημοπράτησης, όσο και κατά την εκτέλεσης ενός δημοσίου έργου, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη από τους εμπλεκόμενους  και τυχόν καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του. Μια απόφαση έκπτωσης ενός αναδόχου, για παράδειγμα, αποτελεί πολυσύνθετο  και πολύπλοκο θέμα και σχεδόν πάντοτε είναι εις βάρος της ομαλής εκτέλεσης μιας εργολαβίας.

  • The present thesis was prepared in the context of the Master's program "Technical Project Management" of the Hellenic Open University (Hellenic Open University). Public works are an integral part of the Greek economy and development and many people are directly or indirectly employed in these projects. This thesis deals with the procedures of awarding and executing public works contracts and any disputes, disagreements and objections that may arise between contractors and government agencies. The various disputes and objections are something that concerns all parties involved in a public project and often makes it impossible to complete and execute it smoothly. Our aim is to study the existing provisions and legislation on objections and appeals both during the awarding - tendering process and during the execution of a public project, so as to avoid any mistakes by the parties involved and any delays in its completion. A decision to disqualify a contractor, for example, is a complex and complicated matter and almost always to the detriment of the smooth execution of a contract.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές