Μελέτη και βελτίωση των ακουστικών χαρακτηριστικών πολλαπλών αιθουσών μουσικής σχολής-ωδείου καθώς και εγκατάσταση ηλεκτροακουστικών συστημάτων σε κάθε αίθουσα με τη βοήθεια της τεχνολογίας Dante

Elecroacoustic installation in a Music School through a Dante audio networking system and acoustic study of the classrooms (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΣΛΑΚΙΩΤΗΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. Χατζηαντωνίου, Παναγιώτης
 8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Ηλεκτροακουστική Εγκατάσταση | Βελτίωση ακουστικών χαρακτηριστικών | dante | Μετάδοση ηχητικών σημάτων | Μουσική εκπαίδευση | ωδείο | Ακουστική κλειστών χώρων, Studio
 10. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος/ΑΣΠ 61
 11. 1
 12. 10
 13. 14
 14. Φλώρος Α. 2013 – Ήχος και Τέχνες, Τόμος Α, Ήχος και Ακουστική στη μουσική,Πάτρα.
  • Η παρούσα Διπλωματική εργασία αφορά την μελέτη και βελτίωση των ακουστικών χαρακτηριστικών πολλαπλών αιθουσών μουσική σχολής-ωδείου καθώς και την εγκατάσταση ηλεκτροακουστικών συστημάτων σε κάθε αίθουσα με τη βοήθεια της τεχνολογία Dante. Για την σωστή υλοποίηση της άσκησης χρειάστηκε στην αρχή να γίνει λεπτομερή μέτρηση και καταγραφή των διαστάσεων του χώρου σε πρόγραμμα σχεδίασης 2D (AUTOCAD). Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των ακουστικών χαρακτηριστικών του χώρου με την βοήθεια μικρόφωνού μικρού διαφράγματος ειδικό για την καταγραφή ακουστικών χαρακτηριστικών με την βοήθεια του λογισμικού REW. Έπειτα προχωρήσαμε στην δημιουργία 3D Μοντέλου του χώρου μέσω του λογισμικού SKETCHUP με την πραγματοποίηση των βελτιώσεων του χώρου και της εγκατάστασης των ηλεκτροακουστικών συστημάτων. Για την τοποθέτηση των ηλεκτροακουστικών συστημάτων έγινε λεπτομερής καταγραφή των αναγκών της μουσικής σχολής-ωδείου ώστε να επιτύχουμε τον σκοπό μας. Στην συνέχεια δημιουργήθηκε τρισδιάστατο μοντέλο προσομοίωσης της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και της βελτίωσης που προτείνουμε ώστε η αίθουσες να γίνουν κατάλληλες για την χρήση μουσικής σχολής-ωδείου. ‘Έγινε επιλογή των ηλεκτροακουστικών συστημάτων βάση των αναγκών της μουσικής σχολή-ωδείου, παρουσιάστηκε η πλήρη εγκατάσταση των συστημάτων Dante και άλλων καθώς και την πλήρη καλωδίωση που θα χρειαστεί για αυτή την εγκατάσταση. Τέλος έγινε κοστολόγηση του όλου έργου με τιμές λιανικής.

  • This Diploma thesis concerns the study and improvement of the acoustic characteristics of multiple rooms of a music school-conservatory as well as the installation of electro-acoustic systems in each room with the help of Dante technology. For the correct implementation of the exercise, it was necessary at the beginning to make a detailed measurement and recording of the dimensions of the space in a 2D design program (AUTOCAD). Measurements of the acoustic characteristics of the room were then carried out with the help of a small diaphragm microphone specific for the recording of acoustic characteristics with the help of the REW software. Then we proceeded to create a 3D Model of the space through the SKETCHUP software with the realization of the improvements of the space and the installation of the electro-acoustic systems. For the installation of the electro-acoustic systems, a detailed record of the needs of the music school-conservatory was made in order to achieve our goal. Afterwards, a three-dimensional simulation model of the existing situation was created as well as the improvement we propose to make the rooms suitable for the use of a music school-conservatory. The electro-acoustic systems were selected based on the needs of the music school-conservatory, the complete installation of the Dante and other systems was presented, as well as the complete cabling that will be needed for this installation. Finally, the entire project was costed with retail prices.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές