ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. ΔΗΜΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ
 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ | Οδική σήραγγα | Διάρκεια Έργου
 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΔΧΤ61
 10. 2
 11. 12
 12. 3
  • Τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο η αρχή του χρονοπρογραμματισμού με σκοπό την ακριβέστερη εκτίμηση χρόνου και κόστους έκαστου έργου που αναλαμβάνει ένας κατασκευαστής .


   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η πλήρης ανάπτυξη και περιγραφή της δομής του χρονοπρογραμματισμού ενός μέρους του συνόλου της κατασκευής της Σήραγγας Τ25 στην περιοχή της Παναγοπούλας  .


   Η εργασία αποτελείται από έξι (6) συνολικά κεφάλαια:


   Στο πρώτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή σε βασικούς  όρους και έννοιες των κατασκευαστικών έργων καθώς μία εισαγωγή στη βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται το λογισμικό πρόγραμμα Χρονοπρογραμματισμού Primavera P6.


   Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση των γενικών στοιχείων (πχ ακριβής τοποθεσία) γύρω από τη σήραγγα Τ25 στην περιοχή της Παναγοπούλας, καθώς επίσης αναφέρονται οι επί μέρους βοηθητικές υπηρεσίες που περιλαμβάνει.


   Στο τρίτο κεφάλαιο, δίνονται τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής ενδιαφέροντος αλλά και τα μέτρα άμεσης υποστήριξης της σήραγγας Τ25.


   Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται γενικά οι παραδοχές που δόθηκαν κατά την προσομοίωση του έργου στο Primavera P6, καθώς και αποσπάσματα από τη διαδικασία δόμησης του χρονοπρογραμματισμού.


   Στο πέμπτο κεφάλαιο, δίνονται τα αποτελέσματα του Primavera P6, σε διάγραμμα Gant


   Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων και παρατίθενται τα αντίστοιχα συμπεράσματα.


   Τέλος, δίνονται στη Βιβλιογραφία αναλυτικά οι πηγές από τις οποίες προέκυψε η παρούσα εργασία, καθώς και το Παράτημα Α με τα πρωτογενή δεδομένα και Β με τα αποτελέσματα του λογισμικού Primavera.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές