Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διαδραστικής εφαρμογής για ανάπτυξη δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης των μαθητών.

Design, implementation and evaluation of an interactive application for the development of Computational Thinking skills of students. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΟΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 8. ΒΕΡΥΚΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ | ΑΝΑΔΡΟΜΗ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ΕΛΕΓΧΟΣ | ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ
 10. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 11. 8
 12. 6
 13. 22
  • Σε έναν ραγδαία τεχνολογικά αναπτυσσόμενο κόσμο η ανάγκη εξοικείωσης των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των νέων, με την Πληροφορική και εννοιών αυτής γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Το να είναι κάποιος επιστήμονας υπολογιστών δεν σημαίνει απλά να προγραμματίζει έναν υπολογιστή. Απαιτεί σκέψη σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης. Τα προβλήματα και οι ανάγκες που δημιουργούνται μέσα σε αυτό το πλαίσιο χρειάζονται νέες μεθοδολογίες και τρόπους αντιμετώπισής τους. Η Υπολογιστική Σκέψη (ΥΣ) παρέχει δεξιότητες και εργαλεία που βοηθάνε να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

   Η διατριβή που ακολουθεί αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι της εφαρμογής που δημιουργήθηκε. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της Υπολογιστικής Σκέψης και παρουσιάζονται ψηφιακές πλατφόρμες που βοηθούν στην ανάπτυξη αυτής. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο βρίσκεται ο σχεδιασμός της εφαρμογής μέσα από ανάλυση των εννοιών που διαπραγματεύεται και την απεικόνιση mockup οθονών. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της εφαρμογής μέσα από την υλοποίησή της, σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Στο πέμπτο κεφάλαιο υπάρχει η αξιολόγηση της εφαρμογής όπως αυτή προέκυψε μέσα από τους χρήστες. Στο τέλος υπάρχουν παραρτήματα όπου βρίσκεται ο πλήρης κώδικας της εφαρμογής και οι αναφορές στη βιβλιογραφία.

  • In a rapidly developing technological world, the need to familiarize people, especially young people, with Information Technology and its concepts is becoming greater and greater. Being a computer scientist doesn't just mean programming a computer. It requires thinking at multiple levels of abstraction. The problems and needs created within this framework need new methodologies and ways of dealing with them. Computational Thinking provides skills and tools that help us move in this direction.

   The following dissertation consists of 5 chapters. The first chapter presents the objectives of the created application. The second chapter analyzes the concept of Computational Thinking and presents digital platforms that help in its development. Then, in the third chapter is the design of the application through the analysis of the concepts it negotiates and the visualization of mockup screens. In the fourth chapter there is a presentation of the application through its implementation, according to the design. In the fifth chapter there is the evaluation of the application as it emerged through the users. At the end there are appendices where you can find the full code of the application and references to the bibliography.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές