Διαχείριση Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα Τηλεπικοινωνιών

Safety Management in Telecommunication Engineering Projects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΕΤΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ασφάλεια, έργο, τηλεπικοινωνίες, προκλήσεις, εργαζόμενοι
 10. ΔΧΤ60 «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
 11. 1
 12. 17
 13. Πίνακες, γραφήματα, ερωτηματολόγιο
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαχείριση ασφάλειας σε τεχνικά έργα τηλεπικοινωνιών. Αρχικά, στην εργασία γίνεται μια εισαγωγή στη διαχείριση ασφάλειας, και στα συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και στις επιπτώσεις της διαχείρισης ασφάλειας στην ευημερία των εργαζομένων. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στον κίνδυνο  και στην ασφάλεια στον κύκλο ζωής ενός έργου, στις τεχνικές αναγνώρισης κινδύνου και ασφάλειας και ειδικότερα στην ασφάλεια σε έργα τηλεπικοινωνιών. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έρευνα με σκοπό να αναδειχτούν σημαντικές πληροφορίες για τη διαχείριση ασφάλειας του έργου και να αναδειχτούν σημαντικές πληροφορίες στο θέμα της διαχείρισης της ασφάλειας  όλων των εμπλεκομένων. Σχετικά με την ασφάλεια τεχνικών έργων από την έρευνα προκύπτει αρχικά ότι οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν στρατηγικό σχέδιο τηλεπικοινωνιών και διαθέτουν σύστημα/διαδικασία που παρέχει έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών έργων. Επίσης, βρέθηκε ότι πραγματοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό μετρήσεις, ενώ σημαντικά ζητήματα που θα αποτελέσουν τηλεπικοινωνιακές προκλήσεις είναι η απόκτηση εξειδικευμένης υποστήριξης εργολάβων, η δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής τηλεπικοινωνιών σε όλο το τμήμα (ή σε επίπεδο γραφείου), η εφαρμογή ενός συστήματος ή διαδικασίας λογιστικής κοστολόγησης, η χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς πελάτες, ενδιαφερόμενους φορείς, πολίτες και η αξιολόγηση της ικανότητας των επαγγελματιών τηλεπικοινωνιών του οργανισμού. Τέλος, σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σε τεχνικά έργα τηλεπικοινωνιών προκύπτει ότι ισχύουν στους οργανισμούς τα πιο σημαντικά ζητήματα ασφάλειας εργαζομένων.

  • This paper deals with security management in technical telecommunications projects. First, the work provides an introduction to safety management, and occupational health and safety management systems, as well as the effects of safety management on employee well - being. Then, reference is made to risk and safety in the life cycle of a project, to risk and safety identification techniques and in particular to safety in telecommunications projects. An investigation is then carried out in order to bring out important information for the safety management of the project and to bring out important information in the matter of managing the safety of all involved. Regarding the security of technical projects, the research first shows that most organizations have a strategic telecommunications plan and have a system/process that provides timely information on the progress of major telecommunications projects. Measurements were also found to be satisfactory, while significant issues that will be telecommunications challenges are obtaining specialist contractor support, establishing a department - wide (or office - wide) telecommunications architecture, implementing a cost accounting system or process, the use of telecommunications services to improve services to customers, stakeholders, citizens and to assess the competence of the organization's telecommunications professionals. Finally, regarding worker safety in technical telecommunications projects, it follows that the most important worker safety issues apply to organizations.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.