«Υγιεινή και ασφάλεια κατά τις εργασίες συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου»

«Health and safety during maintenance work on the railway network» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΛΙΡΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Ευαγγελινός, Κωνσταντίνος
 8. Ευαγγελινός, Κωνσταντίνος | Ανθόπουλος ΄Λεωνίδας
 9. Ασφάλεια και υγεία, πρόληψη κινδύνων, εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, ιατρός εργασίας, τεχνικός ασφάλειας.
 10. ΔΧΤ 60
 11. 21
 12. 6
 13. Εικόνες, Πίνακες
  • Η προάσπιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη των διαστάσεων του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού προβλήματος της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και ειδικότερα της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, με ειδική μνεία σε εργοτάξια σιδηροδρομικών έργων (κατασκευαστικός τομέας), που αποτελούν μέχρι και σήμερα έναν από τους πιο επικίνδυνους επαγγελματικούς κλάδους, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν τόσο σε βαθμό όσο και σε σοβαρότητα.

   Η εκτίμηση και η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων καθώς και η διασφάλιση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση αποτελούν παράγοντες που αποσκοπούν στη αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της εργασίας αλλά και στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας. Είναι αναγκαίο για τη διατήρηση ενός καλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας, τόσο οι εργοδότες όσο και η ίδια η Πολιτεία να προβαίνουν στην εκτίμηση επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο (αξιολόγηση κινδύνων), ώστε να ληφθούν όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέτρα  για την προστασία και πρόληψη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. 

   Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου που προβλέπεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αποτελεί μια δυναμική, σύνθετη και διαχρονική διαδικασία αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου ενός εργασιακού περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα, η εφαρμογή πρακτικών εκτίμησης κινδύνων δεν είναι ούτε πλήρεις αλλά ούτε και ικανοποιητικές στην αντιμετώπισή τους (ανεπαρκής αντιμετώπιση), με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν σοβαροί επαγγελματικοί κίνδυνοι κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

   Στις μέρες μας, συνεπώς γίνεται ευκρινές ότι η διαμόρφωση του ήδη υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων παραμένει ζητούμενο, εφόσον υφίσταται έλλειψη ανάπτυξης ενός συνεκτικού θεσμικού/διοικητικού μηχανισμού που θα ρυθμίζει τις διάφορες παρεμβάσεις του ελληνικού κράτους, προκειμένου να εξασφαλιστεί εκτός από μία τυπική νομική συμμόρφωση των εργοδοτών, η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας. 

   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου καθώς και η σύνταξη απλών και κατανοητών μέτρων για την ασφάλεια και τη υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους και ειδικότερα στον σιδηρόδρομο . Ζητούμενο είναι η  μελέτη και η αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που μπορούν να προκύψουν κατά την συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

  • The defense of a healthy and safe working environment is a strategic priority of the countries of the European Union. The purpose of this work is to highlight the dimensions of the modern socio-economic problem of the health and safety of workers and in particular the prevention of occupational accidents and occupational diseases, with special reference to the construction sites of technical projects, i.e., the construction sector, which is a of the most dangerous professional branches, due to the particularly increased work accidents both in degree and severity.

   The assessment and prevention of occupational risks as well as the safeguarding of working conditions in the company are factors aimed at the effective and efficient performance of the work as well as the competitiveness and sustainability of the social security systems of our country. It is necessary to maintain a good level of health and safety in the workplace, both the employers and the State itself to carry out the risk assessment in the workplace (risk assessment), in order to take all the necessary measures for the protection and prevention of the health and safety of workers in the workplace.

   The occupational risk assessment provided for in accordance with the current institutional framework is a dynamic, complex and long-term process of assessing the risk factors of a work environment. In Greece, the implementation of risk assessment practices is neither complete nor satisfactory in dealing with them (inadequate treatment), with the result that serious occupational risks lurk during the exercise of the professional activity.

   Nowadays, therefore, it becomes clear that the formation of the already existing institutional framework for the protection of the health and safety of workers remains a demand, since there is a lack of development of a coherent institutional/administrative mechanism that will regulate the various interventions of the Greek state, in order  to ensure, in addition to a formal legal compliance of employers, the promotion of health in the workplace.

   The purpose of this work is to prepare an occupational risk assessment study as well as to draw up simple and understandable measures for the safety and health of workers in their workplaces and in particular in the construction sector. What is requested is the study and recognition of the possible risks that may arise during the maintenance of a railway network.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές